Visa allt om Åkeri Aktiebolaget Herman Sundin
Visa allt om Åkeri Aktiebolaget Herman Sundin

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 975 926 803 745 1 191 731 692 830 1 498 1 770
Övrig omsättning - 18 - - - - - 189 230 143
Rörelseresultat (EBIT) -203 -185 -337 -691 -424 -1 377 -813 -625 -154 -22
Resultat efter finansnetto -187 -161 -308 -661 -398 -1 363 -777 -534 -76 72
Årets resultat -187 -161 -308 -661 -398 -1 363 -777 -534 -76 72
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 629 872 1 138 1 426 1 889 2 616 3 531 3 957 3 419 5 108
Omsättningstillgångar 1 157 1 152 911 898 1 109 798 673 1 084 2 254 1 942
Tillgångar 1 786 2 023 2 049 2 323 2 998 3 413 4 204 5 041 5 673 7 050
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 950 1 137 1 298 1 606 2 267 2 665 4 028 4 855 5 449 5 585
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 836 887 751 718 731 749 176 186 224 1 466
Skulder och eget kapital 1 786 2 023 2 049 2 323 2 998 3 413 4 204 5 041 5 673 7 050
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 155 505 135 214 222 203
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 418 424 373 407 271 365 304 266 387 405
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 150 139 126 176 192 309 174 171 245 194
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
Omsättning 975 944 803 745 1 191 731 692 1 019 1 728 1 913
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 325 309 268 248 397 183 231 277 499 590
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 192 189 168 195 206 296 206 219 285 273
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 39 81 -49 -228 46 -897 -333 -134 177 295
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,29% 15,32% 7,79% -37,45% 62,93% 5,64% -16,63% -44,59% -15,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,36% -7,86% -14,93% -28,37% -12,74% -38,97% -18,41% -10,55% -1,36% 1,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -18,97% -17,17% -38,11% -88,46% -32,07% -181,94% -111,85% -64,10% -5,14% 4,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,67% 78,29% 73,10% 59,87% 67,51% 59,92% 60,12% 52,53% 62,02% 63,67%
Rörelsekapital/omsättning 32,92% 28,62% 19,93% 24,16% 31,74% 6,70% 71,82% 108,19% 135,51% 26,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,19% 56,20% 63,35% 69,13% 75,62% 78,08% 95,81% 96,31% 96,05% 79,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,40% 129,88% 121,30% 125,07% 151,71% 106,54% 382,39% 582,80% 1 006,25% 132,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...