Visa allt om Åkeri Aktiebolaget Herman Sundin
Visa allt om Åkeri Aktiebolaget Herman Sundin

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 717 975 926 803 745 1 191 731 692 830 1 498
Övrig omsättning - - 18 - - - - - 189 230
Rörelseresultat (EBIT) 219 -203 -185 -337 -691 -424 -1 377 -813 -625 -154
Resultat efter finansnetto 236 -187 -161 -308 -661 -398 -1 363 -777 -534 -76
Årets resultat 221 -187 -161 -308 -661 -398 -1 363 -777 -534 -76
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 699 629 872 1 138 1 426 1 889 2 616 3 531 3 957 3 419
Omsättningstillgångar 1 556 1 157 1 152 911 898 1 109 798 673 1 084 2 254
Tillgångar 2 255 1 786 2 023 2 049 2 323 2 998 3 413 4 204 5 041 5 673
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 171 950 1 137 1 298 1 606 2 267 2 665 4 028 4 855 5 449
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 085 836 887 751 718 731 749 176 186 224
Skulder och eget kapital 2 255 1 786 2 023 2 049 2 323 2 998 3 413 4 204 5 041 5 673
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 155 505 135 214 222
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 418 424 373 407 271 365 304 266 387
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 150 139 126 176 192 309 174 171 245
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Omsättning 1 717 975 944 803 745 1 191 731 692 1 019 1 728
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 572 325 309 268 248 397 183 231 277 499
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 343 192 189 168 195 206 296 206 219 285
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 244 39 81 -49 -228 46 -897 -333 -134 177
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 76,10% 5,29% 15,32% 7,79% -37,45% 62,93% 5,64% -16,63% -44,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,51% -10,36% -7,86% -14,93% -28,37% -12,74% -38,97% -18,41% -10,55% -1,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,80% -18,97% -17,17% -38,11% -88,46% -32,07% -181,94% -111,85% -64,10% -5,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,00% 70,67% 78,29% 73,10% 59,87% 67,51% 59,92% 60,12% 52,53% 62,02%
Rörelsekapital/omsättning 27,43% 32,92% 28,62% 19,93% 24,16% 31,74% 6,70% 71,82% 108,19% 135,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,93% 53,19% 56,20% 63,35% 69,13% 75,62% 78,08% 95,81% 96,31% 96,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,41% 138,40% 129,88% 121,30% 125,07% 151,71% 106,54% 382,39% 582,80% 1 006,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...