Visa allt om Vikingarännet Marknads Aktiebolag
Visa allt om Vikingarännet Marknads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 932 509 595 1 479 1 294 1 274 1 563 1 523 329 930
Övrig omsättning 11 1 70 52 68 70 77 78 90 82
Rörelseresultat (EBIT) -28 -184 22 126 -77 -19 120 383 -90 21
Resultat efter finansnetto -35 -189 17 121 -84 -25 102 373 -96 13
Årets resultat -35 -158 10 71 -24 -2 55 268 -96 13
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 414 551 736 841 694 781 1 069 741 214 351
Tillgångar 547 551 736 841 694 781 1 069 741 214 351
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 334 369 527 516 445 469 471 416 147 243
Obeskattade reserver 0 0 31 27 0 60 83 57 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 213 182 178 297 248 252 515 267 66 108
Skulder och eget kapital 547 551 736 841 694 781 1 069 741 214 351
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 104 0 0 62 60 58 48 44
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 139 121 0 140 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 25 29 26 33 21 20 19 18 16 13
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 943 510 665 1 531 1 362 1 344 1 640 1 601 419 1 012
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 67 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 509 595 1 479 19 1 274 1 563 1 523 329 930
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 153 132 178 1 87 82 77 64 57
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -9 -184 22 126 -77 -19 120 383 -90 21
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 83,10% -14,45% -59,77% 14,30% 1,57% -18,49% 2,63% 362,92% -64,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,94% -33,03% 3,12% 14,98% -11,10% -2,43% 11,23% 51,96% -41,59% 5,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,90% -35,76% 3,87% 8,52% -5,95% -1,49% 7,68% 25,28% -27,05% 2,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,42% 94,89% 99,16% 100,00% 99,38% 99,69% 99,74% 98,16% 100,00% 99,57%
Rörelsekapital/omsättning 21,57% 72,50% 93,78% 36,78% 34,47% 41,52% 35,44% 31,12% 44,98% 26,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,06% 66,97% 74,89% 63,72% 64,12% 65,71% 49,78% 61,68% 68,69% 69,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,56% 250,00% 344,94% 262,96% 258,06% 285,32% 198,25% 258,43% 204,55% 288,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...