Visa allt om Avonova Apladalen Företagshälsa AB
Visa allt om Avonova Apladalen Företagshälsa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 1 504 1 548 1 988 1 982 2 903 3 291 3 632 3 823 3 562
Övrig omsättning - 3 8 49 68 34 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 145 518 206 188 37 -252 -250 103 -113
Resultat efter finansnetto 0 154 -111 207 191 37 -249 -238 111 -85
Årets resultat 0 7 -328 -2 99 29 227 -238 102 -85
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 12 22 32 32 45 61 82 43 68
Omsättningstillgångar 706 842 357 1 108 1 333 1 468 1 849 1 705 2 072 1 896
Tillgångar 708 854 378 1 140 1 365 1 513 1 910 1 787 2 115 1 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 127 127 -179 124 406 307 277 50 208 106
Obeskattade reserver 0 0 151 25 77 20 24 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 581 727 406 991 881 1 186 1 608 1 737 1 907 1 858
Skulder och eget kapital 708 854 378 1 140 1 365 1 513 1 910 1 787 2 115 1 964
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 105 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 151 366 384 631 695 948 1 348 857 905
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 71 148 148 185 293 421 582 360 380
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0
Omsättning 0 1 507 1 556 2 037 2 050 2 937 3 291 3 632 3 823 3 562
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 2 3 3 4 4 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 504 1 548 994 661 968 823 908 1 274 891
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 230 525 274 291 337 353 532 410 332
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 155 528 216 201 53 -231 -228 128 -75
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -2,84% -22,13% 0,30% -31,73% -11,79% -9,39% -5,00% 7,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 18,15% 137,04% 18,07% 14,07% 2,45% -13,04% -13,32% 5,25% -4,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 10,31% 33,46% 10,36% 9,69% 1,27% -7,57% -6,55% 2,90% -2,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 57,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 7,65% -3,17% 5,89% 22,81% 9,71% 7,32% -0,88% 4,32% 1,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,94% 14,87% -16,20% 12,49% 33,90% 21,27% 15,43% 2,80% 9,83% 5,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,51% 115,82% 87,93% 111,81% 151,31% 123,78% 111,94% 93,67% 104,56% 98,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...