Visa allt om DaNiclas Mat AB
Visa allt om DaNiclas Mat AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 142 901 864 2 719 2 658 2 393 2 271 2 204 2 109 2 038
Övrig omsättning - - 18 395 422 391 406 421 303 210
Rörelseresultat (EBIT) 109 6 -149 46 82 29 20 -35 -35 -107
Resultat efter finansnetto 105 4 -151 14 52 5 14 -39 -42 -82
Årets resultat 82 3 -151 9 37 3 10 -39 -42 -82
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 12 12 12 12 5 7 8 8 11
Omsättningstillgångar 290 128 182 466 494 485 449 430 444 442
Tillgångar 302 141 194 479 506 491 455 438 453 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 188 106 103 254 245 208 205 195 233 275
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 8 57 56 23 23 23 23 0 0
Kortfristiga skulder 114 26 34 168 238 259 227 220 219 177
Skulder och eget kapital 302 141 194 479 506 491 455 438 453 452
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 319 319 420 405 360 360 330 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 2 407 399 372 360 351 223 87
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 141 141 166 289 259 256 232 26 26 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 142 901 882 3 114 3 080 2 784 2 677 2 625 2 412 2 248
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 571 451 432 680 665 598 568 551 527 679
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 261 227 294 276 255 247 231 238 199 202
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 109 6 -149 46 87 30 22 -35 -33 -107
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,75% 4,28% -68,22% 2,29% 11,07% 5,37% 3,04% 4,50% 3,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,09% 4,26% -76,80% 9,60% 16,21% 5,91% 4,40% -7,76% -7,51% -17,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,54% 0,67% -17,25% 1,69% 3,09% 1,21% 0,88% -1,54% -1,61% -3,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,98% 55,60% 53,70% 38,07% 37,43% 37,61% 36,33% 34,12% 33,19% 25,42%
Rörelsekapital/omsättning 15,41% 11,32% 17,13% 10,96% 9,63% 9,44% 9,78% 9,53% 10,67% 13,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,25% 75,18% 53,09% 53,03% 48,42% 42,36% 45,05% 44,52% 51,43% 60,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 237,72% 419,23% 473,53% 251,79% 188,24% 161,39% 174,01% 157,27% 166,21% 210,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...