Visa allt om Hexagon Aktiebolag
Visa allt om Hexagon Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 27 971 000 24 632 203 21 524 955 20 425 000 2 169 100 14 096 000 11 811 000 14 479 000 14 587 000 13 469 000
Övrig omsättning 890 463 496 890 355 250 360 000 49 600 398 000 139 000 85 000 173 000 58 000
Rörelseresultat (EBIT) 6 029 231 5 091 945 4 365 764 4 197 000 431 300 1 447 000 1 602 000 2 448 000 2 270 000 1 741 000
Resultat efter finansnetto 5 785 709 4 776 341 4 065 441 3 785 000 372 400 1 058 000 1 442 000 2 129 000 2 056 000 1 618 000
Årets resultat 4 641 616 3 815 437 3 288 498 3 064 000 297 400 875 000 1 254 000 1 859 000 1 811 000 1 280 000
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 580 116 50 734 411 37 919 606 36 903 000 4 218 700 35 451 000 18 809 000 19 431 000 16 996 000 12 687 000
Omsättningstillgångar 13 717 167 13 250 705 10 571 564 9 741 000 1 125 000 9 436 000 6 617 000 8 070 000 7 944 000 5 861 000
Tillgångar 68 297 283 63 985 116 48 491 170 46 643 000 5 343 700 44 887 000 25 426 000 27 501 000 24 940 000 18 548 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 698 086 32 488 508 25 215 656 23 729 000 2 518 700 19 420 000 12 433 000 11 957 000 10 002 000 8 564 000
Minoritetsintressen 0 107 080 0 60 000 0 56 000 51 000 57 000 44 000 45 000
Avsättningar (tkr) 1 670 651 9 0 747 000 7 100 2 611 000 713 000 957 000 1 501 000 1 110 000
Långfristiga skulder 20 249 063 19 684 910 11 485 823 15 473 000 1 803 000 16 442 000 9 674 000 10 535 000 9 806 000 5 747 000
Kortfristiga skulder 8 679 483 11 704 617 11 789 690 6 634 000 1 014 900 6 358 000 2 555 000 3 995 000 3 587 000 3 082 000
Skulder och eget kapital 68 297 283 63 985 116 48 491 170 46 643 000 5 343 700 44 887 000 25 426 000 27 501 000 24 940 000 18 548 000
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 *
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 51 461 205 707 213 504 292 000 3 800 226 000 206 000 247 000 187 000 164 000
Varav tantiem till styrelse & VD 13 784 52 601 54 926 69 000 - 44 000 15 000 45 000 46 000 36 000
Löner till övriga anställda 141 518 7 328 419 6 264 270 5 982 000 24 500 3 744 000 3 016 000 3 311 000 2 975 000 2 808 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 554 187 69 987 421 000 - 345 000 156 000 - 248 000 215 000
Sociala kostnader 1 376 587 1 151 582 1 064 864 953 000 99 400 736 000 673 000 786 000 679 000 695 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 28 861 463 25 129 093 21 880 205 20 785 000 2 218 700 14 494 000 11 950 000 14 564 000 14 760 000 13 527 000
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 891 14 865 10 520 13 203 12 475 8 179 7 549 6 959 8 406 7 882
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 656 1 657 2 046 1 547 174 1 723 1 565 2 081 1 735 1 709
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 93 584 717 547 10 575 516 624 457 465
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 882 753 6 645 548 5 213 579 4 197 000 464 800 2 301 000 2 362 000 3 163 000 2 270 229 2 327 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,55% 14,44% 5,39% 841,63% -84,61% 19,35% -18,43% -0,74% 8,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,91% 8,02% 9,10% 9,09% 8,13% 3,25% 6,33% 9,04% 9,29% 10,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,76% 20,83% 20,50% 20,76% 20,04% 10,36% 13,62% 17,16% 15,89% 13,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,86% 57,75% 55,48% 54,79% 52,72% 50,78% 47,24% 45,57% 41,80% 38,01%
Rörelsekapital/omsättning 18,01% 6,28% -5,66% 15,21% 5,08% 21,84% 34,39% 28,14% 29,87% 20,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,20% 50,78% 52,00% 50,87% 47,13% 43,26% 48,90% 43,48% 40,10% 46,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,11% 80,80% 61,90% 98,07% 75,49% 103,40% 157,34% 119,55% 149,37% 115,18%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Balansräkning redovisad i euro
mer information

* Bolaget redovisar bokslutstalen i tusen euro.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 114 869 157 802 99 222 94 000 8 600 73 000 31 000 28 000 24 000 19 000
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -179 195 13 150 -52 269 -60 000 -4 500 -328 000 -17 000 -47 000 -27 000 -21 000
Resultat efter finansnetto 27 154 973 1 889 872 2 324 628 1 081 000 295 100 -1 959 000 302 000 1 444 000 -155 000 -126 000
Årets resultat 27 154 973 1 831 635 2 057 083 1 407 000 274 800 -1 928 000 363 000 1 498 000 -107 000 -68 000
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 25 000 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 410 868 43 586 338 34 958 895 33 487 000 3 772 500 32 525 000 17 433 000 17 696 000 18 996 000 14 719 000
Omsättningstillgångar 2 271 644 2 221 445 1 551 228 1 373 000 207 700 1 313 000 1 136 000 1 335 000 624 000 1 240 000
Tillgångar 72 682 512 45 807 782 36 510 123 34 860 000 3 980 200 33 863 000 18 569 000 19 031 000 19 620 000 15 959 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 160 142 17 707 684 15 566 325 13 560 000 1 473 300 11 242 000 7 046 000 6 786 000 6 655 000 7 103 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 757 0 30 121 26 000 0 0 0 0 8 000 8 000
Långfristiga skulder 16 311 363 14 696 288 8 067 096 12 598 000 1 371 000 15 851 000 7 683 000 8 315 000 9 808 000 5 852 000
Kortfristiga skulder 12 208 251 13 403 811 12 846 581 8 676 000 1 135 900 6 770 000 3 840 000 3 930 000 3 149 000 2 996 000
Skulder och eget kapital 72 682 512 45 807 782 36 510 123 34 860 000 3 980 200 33 863 000 18 569 000 19 031 000 19 620 000 15 959 000
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 *
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 46 866 44 148 44 296 43 000 3 000 25 000 19 000 27 000 16 000 14 000
Varav tantiem till styrelse & VD 13 784 14 090 12 403 9 000 500 9 000 0 8 000 4 000 4 000
Löner till övriga anställda 12 865 13 150 10 631 18 000 1 000 8 000 7 000 7 000 17 000 14 000
Varav resultatlön till övriga anställda 919 939 886 9 000 0 - 0 - 4 000 3 000
Sociala kostnader 25 731 15 968 20 376 17 000 800 9 000 10 000 16 000 15 000 11 000
Utdelning till aktieägare 1 423 867 1 174 933 974 935 850 000 0 493 485 317 217 0 0 441 959
Omsättning 114 869 157 802 99 222 94 000 8 600 73 000 31 000 28 000 24 000 19 000
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 13 12 10 6 11 11 11 10 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 205 12 139 8 269 9 400 1 433 6 636 2 818 2 545 2 400 1 583
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 6 104 5 636 6 275 7 800 800 3 818 3 273 4 545 4 800 3 250
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -163 573 29 118 -48 725 -60 000 -4 500 -328 000 -17 000 -47 000 -27 000 -21 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,21% 59,04% 5,56% 993,02% -88,22% 135,48% 10,71% 16,67% 26,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,23% 6,90% 8,84% 7,81% 9,28% 2,41% 3,66% 10,07% 0,99% 1,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24 821,55% 2 003,58% 3 251,78% 2 894,68% 4 296,51% 1 117,81% 2 190,32% 6 842,86% 812,50% 1 336,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% -63,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8 650,38% -7 086,33% -11 383,92% -7 769,15% -10 793,02% -7 475,34% -8 722,58% -9 267,86% -10 520,83% -9 242,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,76% 38,66% 42,64% 38,90% 37,02% 33,20% 37,94% 35,66% 33,92% 44,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 18,61% 16,57% 12,08% 15,83% 18,29% 19,39% 29,58% 33,97% 19,82% 41,39%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Balansräkning redovisad i euro
mer information

* Bolaget redovisar bokslutstalen i tusen euro.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...