Visa allt om Adamskys Motorkylare Aktiebolag
Visa allt om Adamskys Motorkylare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 8 023 6 890 6 496 5 458 5 447 5 685 5 311 6 568 15 263 20 970
Övrig omsättning 136 213 25 113 156 164 148 1 077 77 51
Rörelseresultat (EBIT) 443 184 135 -37 54 57 -80 1 024 -691 -85
Resultat efter finansnetto 382 97 24 -147 -1 18 -125 977 -748 -120
Årets resultat 167 92 24 -147 -1 18 -125 977 -748 -120
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 216 308 344 430 29 52 76 346 291
Omsättningstillgångar 2 375 2 413 2 374 1 978 2 138 1 495 1 272 1 735 1 084 1 766
Tillgångar 2 466 2 629 2 681 2 322 2 568 1 524 1 324 1 810 1 430 2 057
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 505 338 246 222 368 369 351 476 -501 246
Obeskattade reserver 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 208 181 279 372 543 123 144 100 925 701
Kortfristiga skulder 1 602 2 110 2 156 1 729 1 656 1 032 829 1 234 1 006 1 109
Skulder och eget kapital 2 466 2 629 2 681 2 322 2 568 1 524 1 324 1 810 1 430 2 057
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 1 336 1 261 1 263 1 125 1 172 871 1 008 1 135 1 611 1 578
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 525 430 316 361 326 230 320 363 605 582
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 159 7 103 6 521 5 571 5 603 5 849 5 459 7 645 15 340 21 021
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 4 5 4 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 006 1 723 1 299 1 365 1 089 1 421 1 062 1 314 3 053 3 495
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 473 397 328 347 303 319 306 331 426 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 544 306 255 69 92 80 -57 1 160 -567 49
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,44% 6,07% 19,02% 0,20% -4,19% 7,04% -19,14% -56,97% -27,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,96% 7,15% 5,11% -1,55% 2,10% 3,74% -5,97% 56,74% -48,32% -3,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,52% 2,73% 2,11% -0,66% 0,99% 1,00% -1,49% 15,64% -4,53% -0,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,17% 54,76% 54,70% 53,08% 54,82% 47,39% 54,19% 36,43% 20,76% 16,69%
Rörelsekapital/omsättning 9,63% 4,40% 3,36% 4,56% 8,85% 8,14% 8,34% 7,63% 0,51% 3,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,25% 12,86% 9,18% 9,56% 14,33% 24,21% 26,51% 26,30% -35,03% 11,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,11% 56,02% 56,63% 41,87% 65,22% 45,35% 31,00% 49,43% 46,92% 78,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...