Visa allt om Tandläkare Claes Larsson Aktiebolag
Visa allt om Tandläkare Claes Larsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 271 4 781 4 258 4 848 4 924 7 041 7 049 6 566 6 225
Övrig omsättning - 817 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -105 734 1 014 443 334 598 1 390 1 175 1 233 1 020
Resultat efter finansnetto -104 735 1 013 445 336 597 1 390 1 198 1 238 1 021
Årets resultat -294 515 754 32 147 85 481 420 422 304
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 929 421 562 303 423 535 665 645 826 582
Omsättningstillgångar 179 1 623 1 538 1 334 1 665 1 853 2 049 1 973 1 351 1 346
Tillgångar 1 107 2 045 2 100 1 637 2 088 2 388 2 713 2 618 2 177 1 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 031 1 486 1 120 416 804 858 923 892 872 650
Obeskattade reserver 0 90 390 680 640 897 847 647 447 257
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 61 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Kortfristiga skulder 15 469 590 541 644 633 944 1 079 858 947
Skulder och eget kapital 1 107 2 045 2 100 1 637 2 088 2 388 2 713 2 618 2 177 1 929
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 420 421 540 275 143
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 1 117 1 213 1 286 797 737 897 918 803
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 12 377 474 426 477 538 540 483 422
Utdelning till aktieägare 150 160 150 50 320 200 150 450 0 200
Omsättning 0 1 088 4 781 4 258 4 848 4 924 7 041 7 049 6 566 6 225
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 6 6 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 797 710 693 703 1 006 1 007 938 889
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 256 287 251 249 248 282 244 201
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -105 734 1 161 495 395 686 1 515 1 301 1 393 1 225
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -94,33% 12,28% -12,17% -1,54% -30,07% -0,11% 7,36% 5,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 35,94% 48,29% 27,24% 16,14% 25,04% 51,27% 45,76% 56,91% 52,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 271,22% 21,21% 10,47% 6,95% 12,14% 19,76% 17,00% 18,87% 16,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 94,98% 93,19% 92,97% 94,44% 62,76% 62,72% 60,62% 63,86%
Rörelsekapital/omsättning - 425,83% 19,83% 18,62% 21,06% 24,78% 15,69% 12,68% 7,51% 6,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,13% 76,10% 67,82% 56,03% 61,10% 63,61% 57,03% 51,87% 54,84% 43,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 193,33% 346,06% 235,42% 217,56% 219,72% 257,66% 203,07% 177,02% 144,52% 129,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...