Visa allt om Johan Nordström Verktygsmaskiner Aktiebolag
Visa allt om Johan Nordström Verktygsmaskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 120 841 97 044 93 722 78 396 89 961 72 417 63 022 98 268 139 096 98 283
Övrig omsättning 117 483 - 54 164 - - - - 56
Rörelseresultat (EBIT) 20 809 8 718 15 463 9 480 11 355 232 -3 948 21 235 35 788 17 522
Resultat efter finansnetto 21 060 7 692 17 465 11 930 13 889 -540 -4 609 22 389 35 878 16 555
Årets resultat 15 249 6 022 11 048 7 591 8 482 10 4 11 543 19 019 11 800
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 165 3 672 2 682 2 489 2 909 3 383 1 451 467 505 700
Omsättningstillgångar 80 083 56 681 61 822 87 139 87 248 62 037 63 362 72 133 70 972 58 566
Tillgångar 83 249 60 353 64 504 89 628 90 157 65 421 64 813 72 600 71 477 59 266
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 511 26 762 30 740 24 692 27 102 28 620 28 610 38 606 37 063 28 044
Obeskattade reserver 19 549 18 374 18 690 14 872 12 500 9 482 10 297 15 154 9 162 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 189 15 217 15 074 50 065 50 556 27 319 25 906 18 840 25 252 31 222
Skulder och eget kapital 83 249 60 353 64 504 89 628 90 157 65 421 64 813 72 600 71 477 59 266
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 602 602 602 301 602 592 572 602 1 502 602
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 945 14 180 13 175 6 138 12 511 11 707 11 226 11 565 10 800 10 539
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 886 8 053 8 091 3 129 6 488 6 571 2 347 6 400 5 664 6 002
Utdelning till aktieägare 10 000 7 500 10 000 5 000 10 000 10 000 0 10 000 10 000 10 000
Omsättning 120 958 97 527 93 722 78 450 90 125 72 417 63 022 98 268 139 096 98 339
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 25 25 24 25 25 26 27 26 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 834 3 882 3 749 3 267 3 598 2 897 2 424 3 640 5 350 3 931
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 978 947 909 418 820 786 750 722 731 720
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 161 9 106 15 585 9 548 11 657 685 -3 421 21 474 36 000 18 009
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,52% 3,54% 19,55% - 24,23% 14,91% -35,87% -29,35% 41,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,77% 15,81% 29,64% 14,33% 17,06% 2,57% -4,17% 33,22% 52,42% 30,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,44% 9,83% 20,40% 16,38% 17,09% 2,32% -4,29% 24,54% 26,94% 18,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,97% 46,63% 51,95% 37,29% 47,65% 42,03% 38,10% 54,10% 49,47% 50,63%
Rörelsekapital/omsättning 50,39% 42,73% 49,88% 47,29% 40,79% 47,94% 59,43% 54,23% 32,87% 27,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,77% 68,09% 70,26% 39,78% 40,28% 54,43% 55,85% 68,21% 61,08% 47,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 346,99% 302,20% 375,38% 144,94% 128,71% 173,83% 224,42% 292,85% 256,73% 140,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...