Visa allt om Storia Wine AB
Visa allt om Storia Wine AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 077 2 663 4 456 3 010 2 246 1 887 2 429 2 733 1 915 2 160
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 435 -2 100 -2 047 -931 101 -546 250 -87 -238 603
Resultat efter finansnetto -3 435 42 833 -1 994 -909 181 -546 20 -34 559 604
Årets resultat -2 988 43 013 -1 994 -1 051 129 -566 6 50 130 436
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 100 100 100 448 797 1 180 1 571 221
Omsättningstillgångar 6 932 49 895 4 475 6 379 2 226 1 215 1 640 5 137 12 862 1 306
Tillgångar 6 932 49 895 4 575 6 479 2 326 1 663 2 437 6 317 14 433 1 527
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 691 45 680 2 666 4 660 1 109 1 127 1 748 2 177 1 911 421
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 242 4 216 1 909 1 819 1 217 536 689 4 140 12 522 1 106
Skulder och eget kapital 6 932 49 895 4 575 6 479 2 326 1 663 2 437 6 317 14 433 1 527
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 113 0 450 500 584
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 433 1 293 1 456 899 893 712 694 285 503 404
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 531 460 491 267 378 327 301 180 172 377
Utdelning till aktieägare 0 40 001 0 0 0 0 0 400 0 0
Omsättning 3 077 2 663 4 456 3 010 2 246 1 887 2 429 2 733 1 915 2 160
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 769 666 1 114 1 003 1 123 944 1 215 1 367 638 720
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 441 487 389 636 576 498 458 392 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 435 -2 100 -2 047 -931 449 -198 634 304 153 646
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,55% -40,24% 48,04% 34,02% 19,02% -22,31% -11,12% 42,72% -11,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -49,55% 85,85% -43,56% -14,03% 7,78% -32,83% 10,26% -0,54% 3,87% 39,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -111,63% 1 608,52% -44,73% -30,20% 8,06% -28,93% 10,29% -1,24% 29,19% 27,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -14,01% 22,16% 20,15% 43,12% 85,44% 74,09% 82,50% 77,64% 93,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 87,42% 1 715,32% 57,59% 151,50% 44,92% 35,98% 39,15% 36,48% 17,75% 9,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,82% 91,55% 58,27% 71,92% 47,68% 67,77% 71,73% 34,46% 13,24% 27,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,82% 1 162,12% 187,27% 319,24% 160,48% 190,11% 202,03% 120,51% 100,85% 118,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...