Visa allt om Stellan Jacobsson Ingenjörsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Stellan Jacobsson Ingenjörsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 16 258 2 784 2 572 2 979 2 367 2 966 2 776 1 977
Övrig omsättning - - - 41 55 59 46 32 146 -
Rörelseresultat (EBIT) -31 -23 -122 505 -157 609 149 -59 441 17
Resultat efter finansnetto 23 11 -95 497 -158 606 130 -60 439 9
Årets resultat 23 11 -2 220 -5 326 90 -60 313 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 751 751 751 312 0 0 0 0 2 3
Omsättningstillgångar 28 337 381 585 950 1 164 498 785 966 675
Tillgångar 779 1 088 1 132 897 950 1 164 498 785 968 678
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 551 528 517 519 298 503 177 86 447 134
Obeskattade reserver 103 103 103 196 0 157 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 154 0 62 0 0 0
Kortfristiga skulder 125 457 512 182 498 505 259 698 521 545
Skulder och eget kapital 779 1 088 1 132 897 950 1 164 498 785 968 678
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 359 445 545 553 603
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 999 1 317 640 685 1 031 865 263
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 380 541 367 476 697 640 403
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 300 0
Omsättning 0 16 258 2 825 2 627 3 038 2 413 2 998 2 922 1 977
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 4 4 4 4 5 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 696 643 745 592 593 463 282
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 351 477 352 410 468 349 188
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -31 -23 -122 507 -157 609 149 -57 443 19
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -93,80% -90,73% 8,24% -13,66% 25,86% -20,20% 6,84% 40,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 1,01% -8,39% 56,41% -16,21% 52,32% 29,92% -7,52% 45,66% 2,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 68,75% -36,82% 18,18% -5,99% 20,44% 6,29% -1,99% 15,92% 0,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,30%
Rörelsekapital/omsättning - -750,00% -50,78% 14,48% 17,57% 22,12% 10,10% 2,93% 16,03% 6,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,04% 55,91% 52,77% 73,96% 31,37% 53,15% 35,54% 10,96% 46,18% 19,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 22,40% 73,74% 74,41% 321,43% 190,76% 230,50% 192,28% 112,46% 185,41% 123,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...