Visa allt om Kungsmässans Cafe Aktiebolag
Visa allt om Kungsmässans Cafe Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Nettoomsättning 15 270 14 568 14 685 14 920 12 507 12 691 11 857 11 376 10 994 -
Övrig omsättning 68 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 474 459 1 182 1 178 482 806 366 389 1 095 -
Resultat efter finansnetto 474 460 1 185 1 181 484 806 367 398 1 102 -
Årets resultat 363 356 1 278 671 329 578 244 245 826 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 712 459 411 400 261 365 362 486 132 -
Omsättningstillgångar 2 083 1 875 3 515 3 329 2 520 2 958 2 985 2 510 3 171 -
Tillgångar 2 795 2 334 3 926 3 730 2 781 3 323 3 347 2 996 3 303 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 862 499 2 115 1 337 1 067 1 338 1 559 1 389 1 852 -
Obeskattade reserver 0 0 0 465 208 208 191 160 160 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -
Kortfristiga skulder 1 933 1 835 1 811 1 927 1 507 1 778 1 595 1 446 1 290 -
Skulder och eget kapital 2 795 2 334 3 926 3 730 2 781 3 323 3 347 2 996 3 303 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 324 324 364 308 416 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 792 4 611 4 302 3 967 2 921 2 872 2 839 2 611 1 979 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 420 1 196 1 080 1 080 843 786 444 591 793 -
Utdelning till aktieägare 500 0 1 971 500 400 800 800 0 600 -
Omsättning 15 338 14 568 14 685 14 920 12 507 12 691 11 857 11 376 10 994 -
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 14 14 14 14 13 12 11 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 091 1 041 1 049 1 066 893 907 912 948 999 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 411 378 386 302 290 299 309 300 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 657 597 1 330 1 303 603 925 481 465 1 138 -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,82% -0,80% -1,58% 19,29% -1,45% 7,03% 4,23% 3,47% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,99% 19,71% 30,21% 31,66% 17,44% 24,26% 10,97% 13,35% 33,61% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,11% 3,16% 8,08% 7,92% 3,88% 6,35% 3,10% 3,52% 10,10% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,45% 70,17% 71,17% 71,14% 70,29% 69,69% 68,27% 67,39% 68,28% -
Rörelsekapital/omsättning 0,98% 0,27% 11,60% 9,40% 8,10% 9,30% 11,72% 9,35% 17,11% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,84% 21,38% 53,87% 45,03% 43,88% 44,88% 50,78% 50,21% 59,56% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,57% 95,10% 188,57% 168,09% 156,93% 157,87% 178,68% 164,87% 235,89% -

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Årsredovisningen omfattar felaktiga eller olika perioder/orgnr på filmen
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...