Visa allt om Energiekonomi Erland Hultenheim Aktiebolag
Visa allt om Energiekonomi Erland Hultenheim Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 7 539 728 569 500 423 580
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -662 -668 -110 -289 6 064 82 65 93 31 56
Resultat efter finansnetto -615 -597 0 5 6 066 59 91 57 2 17
Årets resultat 0 0 0 4 3 367 43 53 53 1 9
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 101 151 201 201 251 930 326 326 326 346
Omsättningstillgångar 5 847 5 815 6 484 7 405 7 562 955 788 956 682 525
Tillgångar 5 948 5 966 6 685 7 605 7 813 1 885 1 114 1 282 1 008 871
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 496 3 595 3 695 3 726 3 752 415 372 339 305 324
Obeskattade reserver 327 943 1 545 1 545 1 550 34 34 73 73 73
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 471 1 419 1 406 1 100 964 1 050 266 702 533 225
Kortfristiga skulder 654 8 38 1 235 1 549 388 442 168 96 250
Skulder och eget kapital 5 948 5 966 6 685 7 605 7 813 1 885 1 114 1 282 1 008 871
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 554 552 38 148 378 360 299 0 161 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 - 61
Utdelning till aktieägare 100 100 100 30 30 30 0 20 20 20
Omsättning 0 0 0 0 7 539 728 569 500 423 580
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 7 539 364 569 500 212 290
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 552 19 148 378 180 299 232 82 156
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -612 -618 -110 -239 6 793 139 65 93 51 96
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% 935,58% 27,94% 13,80% 18,20% -27,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 78,56% 6,47% 12,93% 8,58% 4,66% 7,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 81,42% 16,76% 25,31% 22,00% 11,11% 10,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 98,21% 68,41% 63,97% 65,00% 50,59% 70,17%
Rörelsekapital/omsättning - - - - 79,76% 77,88% 60,81% 157,60% 138,53% 47,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,06% 72,59% 73,30% 63,97% 62,64% 23,35% 35,64% 30,54% 35,47% 43,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 894,04% 72 687,50% 17 063,16% 599,60% 488,19% 246,13% 178,28% 569,05% 710,42% 210,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...