Visa allt om A-Z Förlag och Distribution Aktiebolag
Visa allt om A-Z Förlag och Distribution Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 183 930 1 533 1 651 1 533 1 258 1 592 1 045 1 090 1 305
Övrig omsättning 260 225 152 - 197 113 194 135 - 9
Rörelseresultat (EBIT) 21 -43 12 56 86 -4 78 -30 -32 -212
Resultat efter finansnetto 23 -37 12 56 87 -3 78 -28 -19 -210
Årets resultat 23 -37 9 40 64 -3 73 -28 -19 -14
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 5 5 7 15 26 45 59 63
Omsättningstillgångar 1 157 1 098 1 110 1 270 1 344 1 078 1 124 971 976 1 017
Tillgångar 1 162 1 103 1 115 1 275 1 351 1 094 1 149 1 016 1 036 1 080
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 996 1 003 1 040 1 031 991 928 931 858 886 905
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 50 50 50 50 0 0
Kortfristiga skulder 166 100 75 243 310 116 169 108 150 175
Skulder och eget kapital 1 162 1 103 1 115 1 275 1 351 1 094 1 149 1 016 1 036 1 080
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 445 322 453 476 464 352 356 288 517 455
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 154 121 162 169 158 115 160 114 204 130
Utdelning till aktieägare 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 443 1 155 1 685 1 651 1 730 1 371 1 786 1 180 1 090 1 314
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 592 465 767 826 767 629 796 523 545 435
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 301 223 310 324 312 234 259 202 362 196
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 -43 12 58 94 6 88 -15 -17 -195
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,20% -39,33% -7,15% 7,70% 21,86% -20,98% 52,34% -4,13% -16,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,98% -3,35% 1,17% 4,39% 6,37% -0,37% 6,79% -2,76% -1,93% -19,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,94% -3,98% 0,85% 3,39% 5,61% -0,32% 4,90% -2,68% -1,83% -16,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,99% 58,06% 57,40% 65,35% 55,58% 55,56% 51,01% 55,31% 92,75% 53,95%
Rörelsekapital/omsättning 83,77% 107,31% 67,51% 62,20% 67,45% 76,47% 59,99% 82,58% 75,78% 64,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,71% 90,93% 93,27% 80,86% 73,35% 84,83% 81,03% 84,45% 85,52% 83,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 477,71% 759,00% 1 034,67% 425,10% 347,74% 726,72% 480,47% 556,48% 434,00% 450,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...