Visa allt om Hans-Erik Håkanssons Transport AB
Visa allt om Hans-Erik Håkanssons Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 131 129 1 552 4 118 4 403 3 975 3 781 3 781 3 643 3 756
Övrig omsättning - - 26 - 16 18 34 81 72 51
Rörelseresultat (EBIT) -154 -152 -393 -206 -59 44 -140 559 230 778
Resultat efter finansnetto -102 -124 -375 -172 -70 35 -99 509 236 752
Årets resultat 2 8 136 37 152 160 76 15 203 362
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 200 192 739 1 299 1 971 2 614 3 205 1 958 2 527
Omsättningstillgångar 777 1 364 1 691 1 772 1 938 1 729 1 494 1 739 1 369 1 295
Tillgångar 777 1 564 1 883 2 511 3 238 3 699 4 107 4 944 3 326 3 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 631 1 379 1 521 1 385 1 498 1 466 1 426 1 480 1 464 1 461
Obeskattade reserver 0 104 236 805 1 028 1 314 1 499 1 676 1 225 1 277
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 55 55 55 55 311 549 775 8 291
Kortfristiga skulder 146 26 71 266 656 609 633 1 013 628 792
Skulder och eget kapital 777 1 564 1 883 2 511 3 238 3 699 4 107 4 944 3 326 3 821
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 239 360 301 298 282
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 187 176 695 1 226 1 228 712 755 548 541 345
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 16 125 247 289 288 342 308 288 216
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 150 120 120 130 0 200
Omsättning 131 129 1 578 4 118 4 419 3 993 3 815 3 862 3 715 3 807
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 3 4 4 3 4 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 131 129 517 1 030 1 101 1 325 945 1 260 1 822 1 878
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 224 192 274 371 381 415 368 389 565 428
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -154 -152 -151 365 593 697 513 709 799 1 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,55% -91,69% -62,31% -6,47% 10,77% 5,13% 0,00% 3,79% -3,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,00% -7,80% -19,81% -6,77% -1,02% 1,49% -1,75% 11,93% 7,97% 21,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -77,10% -94,57% -24,03% -4,13% -0,75% 1,38% -1,90% 15,60% 7,27% 21,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 481,68% 1 037,21% 104,38% 36,57% 29,12% 28,18% 22,77% 19,20% 20,34% 13,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,21% 93,36% 90,55% 78,78% 69,66% 65,81% 61,62% 54,34% 70,54% 62,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 532,19% 5 246,15% 2 381,69% 666,17% 295,43% 283,91% 236,02% 171,67% 217,99% 163,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...