Visa allt om Sven Sahlin Fastighets AB
Visa allt om Sven Sahlin Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 332 1 320 1 256 1 264 1 371 1 559 1 521 1 448 1 487 2 364
Övrig omsättning - - 66 - 127 - 186 - 90 18
Rörelseresultat (EBIT) -224 226 132 70 -1 348 -522 -22 -788 -394 -552
Resultat efter finansnetto -124 451 490 85 98 306 1 279 251 -646 22 732
Årets resultat -103 319 279 43 105 256 1 396 72 1 496 19 735
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 976 34 331 34 637 34 678 35 795 7 029 15 251 15 327 17 052 17 421
Omsättningstillgångar 248 140 26 396 173 28 065 19 762 20 124 18 512 27 937
Tillgångar 34 224 34 471 34 663 35 074 35 968 35 094 35 013 35 451 35 564 45 358
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 203 29 707 29 787 29 509 30 065 29 960 29 904 28 508 30 070 28 774
Obeskattade reserver 255 276 224 66 51 51 42 0 0 2 947
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 057 4 145 4 233 4 321 4 410 4 486 4 592 4 700 4 802 11 360
Kortfristiga skulder 709 343 419 1 178 1 442 597 475 2 243 692 2 277
Skulder och eget kapital 34 224 34 471 34 663 35 074 35 968 35 094 35 013 35 451 35 564 45 358
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 719 384 344 327 395 385
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 6 0 0 0 204 157 138 140 161 181
Utdelning till aktieägare 1 000 400 0 0 0 0 200 0 200 200
Omsättning 1 332 1 320 1 322 1 264 1 498 1 559 1 707 1 448 1 577 2 382
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 686 1 559 1 521 1 448 1 487 2 364
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 462 541 482 467 556 566
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -68 351 265 130 -1 213 -320 94 -639 -187 -431
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,91% 5,10% -0,63% -7,80% -12,06% 2,50% 5,04% -2,62% -37,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,26% 1,53% 1,71% 0,66% 0,64% 1,06% 3,89% 2,65% -1,21% 51,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,76% 40,08% 47,29% 18,20% 16,85% 23,80% 89,61% 64,78% -28,85% 978,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 43,84% 50,29% 44,25% 51,59% 39,34% 25,80%
Rörelsekapital/omsättning -34,61% -15,38% -31,29% -61,87% -92,56% 1 761,90% 1 268,05% 1 234,88% 1 198,39% 1 085,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,91% 86,80% 86,44% 84,27% 83,69% 85,48% 85,50% 80,42% 84,55% 68,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34,98% 40,82% 6,21% 33,62% 12,00% 4 701,01% 4 160,42% 897,19% 2 675,14% 1 226,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...