Visa allt om Allbildelar i Huddinge Aktiebolag
Visa allt om Allbildelar i Huddinge Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-06
Nettoomsättning 3 360 3 360 3 320 0 2 634 2 240 1 440 1 440 1 200 1 440
Övrig omsättning 64 - - 3 120 - - - - 200 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 362 1 425 636 650 -107 -331 641 823 560 396
Resultat efter finansnetto 1 119 977 -105 34 14 -1 035 252 476 505 439
Årets resultat 1 056 414 35 25 13 -584 159 390 268 232
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 227 43 937 41 536 42 864 43 439 44 596 33 984 19 388 2 883 662
Omsättningstillgångar 455 170 219 1 035 212 1 057 1 592 1 061 1 582 1 622
Tillgångar 43 682 44 107 41 754 43 899 43 651 45 653 35 576 20 450 4 465 2 284
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 412 2 356 1 941 1 906 1 882 1 869 1 864 1 705 1 315 1 048
Obeskattade reserver 211 272 0 0 0 0 446 413 503 403
Avsättningar (tkr) 275 136 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 225 6 450 8 750 11 050 10 500 12 500 13 838 17 046 2 516 701
Kortfristiga skulder 35 559 34 893 31 062 30 943 31 270 31 285 19 428 1 286 131 133
Skulder och eget kapital 43 682 44 107 41 754 43 899 43 651 45 653 35 576 20 450 4 465 2 284
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 7
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 424 3 360 3 320 3 120 2 634 2 240 1 440 1 440 1 400 1 440
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 1 440
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 31
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 072 2 287 1 965 1 979 1 191 798 1 149 1 058 751 500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 1,20% - -100,00% 17,59% 55,56% 0,00% 20,00% -16,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,12% 3,23% 1,53% - 1,99% -0,72% 1,83% 4,09% 12,90% 19,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,54% 42,41% 19,19% - 32,92% -14,73% 45,21% 58,13% 48,00% 30,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,82% 77,89% 77,29% - 74,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 044,76% -1 033,42% -929,01% - -1 179,12% -1 349,46% -1 238,61% -15,62% 120,92% 103,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,19% 5,82% 4,65% 4,34% 4,31% 4,09% 6,16% 9,79% 37,56% 58,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1,28% 0,49% 0,71% 3,34% 0,68% 3,38% 8,19% 82,50% 1 207,63% 1 219,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...