Visa allt om Snickaregården Glimåkra Aktiebolag
Visa allt om Snickaregården Glimåkra Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 445 3 401 3 057 3 425 3 449 4 654 3 540 4 056 4 250 3 641
Övrig omsättning - 77 - - 40 - 85 59 - 32
Rörelseresultat (EBIT) 54 181 -120 89 -1 358 -10 137 310 -210
Resultat efter finansnetto 42 160 -150 76 -8 337 -37 82 270 -264
Årets resultat 35 85 1 26 3 179 1 21 125 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 614 653 726 797 872 954 1 042 1 135 973 998
Omsättningstillgångar 1 111 1 101 1 009 1 057 857 828 1 301 1 099 990 1 086
Tillgångar 1 725 1 754 1 735 1 854 1 729 1 782 2 343 2 234 1 963 2 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 729 693 609 608 581 678 539 538 617 492
Obeskattade reserver 125 128 78 229 190 202 108 146 94 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 495 392 649 503 475 351 954 853 601 1 030
Kortfristiga skulder 376 540 400 514 484 551 742 697 651 561
Skulder och eget kapital 1 725 1 754 1 735 1 854 1 729 1 782 2 343 2 234 1 963 2 083
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 511 421 507 502 461
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 349 1 232 1 172 1 307 1 429 1 069 893 1 134 959 1 132
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 622 545 567 586 612 657 568 657 656 617
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 40 0 100 0
Omsättning 3 445 3 478 3 057 3 425 3 489 4 654 3 625 4 115 4 250 3 673
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 7 6 7 7 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 689 680 611 685 690 665 590 579 607 405
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 397 358 351 382 412 322 311 314 306 248
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 126 251 -49 165 81 446 83 221 386 88
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,29% 11,25% -10,74% -0,70% -25,89% 31,47% -12,72% -4,56% 16,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,13% 10,38% -6,92% 4,80% -0,06% 20,09% -0,43% 6,13% 15,84% -10,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,57% 5,35% -3,93% 2,60% -0,03% 7,69% -0,28% 3,38% 7,32% -5,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,26% 80,42% 81,26% 82,95% 84,17% 76,71% 72,37% 77,34% 81,86% 80,20%
Rörelsekapital/omsättning 21,34% 16,50% 19,92% 15,85% 10,81% 5,95% 15,79% 9,91% 7,98% 14,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,91% 45,20% 38,61% 41,90% 41,70% 46,40% 26,40% 28,79% 34,88% 23,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,51% 100,93% 117,50% 95,14% 69,42% 66,06% 80,05% 64,71% 54,99% 97,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...