Visa allt om Nalles AB
Visa allt om Nalles AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 487 20 083 17 342 19 243 15 020 14 829 12 415 9 779 16 329 24 947
Övrig omsättning - - - - - - - - 146 184
Rörelseresultat (EBIT) -177 737 507 -269 -998 959 1 962 -2 812 -1 378 1 768
Resultat efter finansnetto -373 516 238 -554 -1 269 651 1 651 -3 096 -1 790 1 367
Årets resultat -373 516 238 -554 -1 269 651 1 651 -2 812 3 815
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 11 48 302 375 449 525 346 417 488
Omsättningstillgångar 14 234 14 838 13 897 13 356 13 880 14 953 13 914 12 419 15 842 17 342
Tillgångar 14 234 14 849 13 945 13 659 14 255 15 402 14 439 12 764 16 259 17 830
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 866 3 239 2 723 2 485 3 040 4 309 3 658 2 007 4 819 5 616
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 285 2 101
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 661 10 524 10 369 10 279 10 313 10 118 9 910 9 760 9 621 8 880
Kortfristiga skulder 707 1 086 852 894 902 975 871 997 1 534 1 234
Skulder och eget kapital 14 234 14 849 13 945 13 659 14 255 15 402 14 439 12 764 16 259 17 830
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 211 0 169 169 162 200 182 178
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 191 216 0 222 41 48 31 65 113 152
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 84 87 89 88 127 127 69 152 167 182
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800
Omsättning 13 487 20 083 17 342 19 243 15 020 14 829 12 415 9 779 16 475 25 131
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 487 20 083 17 342 19 243 15 020 14 829 12 415 9 779 8 165 12 474
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 275 303 300 310 337 346 263 418 231 257
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -177 737 530 -196 -924 1 036 2 018 -2 741 -1 307 1 813
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,84% 15,81% -9,88% 28,12% 1,29% 19,44% 26,96% -40,11% -34,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,24% 4,97% 3,66% -1,88% -6,85% 6,27% 13,59% -21,87% -8,27% 10,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,31% 3,67% 2,95% -1,34% -6,50% 6,51% 15,80% -28,55% -8,24% 7,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 2,19% 6,27% 6,03% 1,50% -2,88% 10,64% 21,91% -20,56% -4,32% 10,26%
Rörelsekapital/omsättning 100,30% 68,48% 75,22% 64,76% 86,40% 94,26% 105,06% 116,80% 87,62% 64,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,13% 21,81% 19,53% 18,19% 21,33% 27,98% 25,33% 15,72% 30,90% 39,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 334,23% 97,97% 169,84% 205,82% 428,49% 420,51% 150,63% 273,22% 172,03% 259,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...