Visa allt om Birgit Rytteke AB
Visa allt om Birgit Rytteke AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 082 10 105 9 562 9 971 10 330 11 269 12 715 12 341 12 359 10 831
Övrig omsättning 2 015 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 120 1 328 693 194 309 794 813 877 1 366 1 094
Resultat efter finansnetto 2 233 1 384 817 306 531 782 892 1 049 1 713 1 300
Årets resultat 1 737 1 076 597 221 425 567 651 766 1 375 989
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 286 2 224 1 681 2 126 2 129 3 171 2 424 2 580 3 611 3 916
Omsättningstillgångar 4 945 5 862 5 765 5 040 5 082 4 257 5 145 5 232 3 876 3 381
Tillgångar 9 231 8 086 7 446 7 166 7 211 7 428 7 570 7 812 7 487 7 297
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 850 7 113 6 536 6 140 6 319 6 394 6 427 6 476 6 210 5 815
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 17 17 108
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 381 973 909 1 027 892 1 035 1 143 1 319 1 260 1 374
Skulder och eget kapital 9 231 8 086 7 446 7 166 7 211 7 428 7 570 7 812 7 487 7 297
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 392 379 379 392 336 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 719 976 1 341 1 636 1 269 1 249 1 230 1 082 1 043 874
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 237 366 504 606 599 571 612 585 528 440
Utdelning till aktieägare 8 700 0 500 200 400 500 600 700 500 980
Omsättning 7 097 10 105 9 562 9 971 10 330 11 269 12 715 12 341 12 359 10 831
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 016 2 021 1 912 1 662 1 722 1 878 2 119 2 057 2 060 2 166
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 206 289 378 374 382 377 384 375 328 342
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 120 1 357 723 225 353 836 905 963 1 528 1 350
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -49,71% 5,68% -4,10% -3,48% -8,33% -11,37% 3,03% -0,15% 14,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,19% 17,14% 11,01% 4,33% 7,36% 10,72% 11,92% 13,44% 23,17% 17,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,94% 13,72% 8,58% 3,11% 5,14% 7,06% 7,09% 8,51% 14,04% 12,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,75% 40,48% 40,08% 38,45% 40,21% 39,11% 38,29% 39,53% 39,58% 41,14%
Rörelsekapital/omsättning 89,81% 48,38% 50,78% 40,25% 40,56% 28,59% 31,47% 31,71% 21,17% 18,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,87% 87,97% 87,78% 85,68% 87,63% 86,08% 84,90% 83,05% 83,11% 80,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 297,90% 453,34% 472,28% 350,73% 411,43% 286,38% 321,17% 284,15% 209,21% 159,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...