Visa allt om Ågrens Väghyvel Aktiebolag
Visa allt om Ågrens Väghyvel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 621 786 943 1 687 1 239 1 456 964 755 766 855
Övrig omsättning 85 - 201 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 264 -197 165 390 252 514 150 31 59 105
Resultat efter finansnetto 305 -197 165 388 251 511 149 39 66 106
Årets resultat 237 2 103 230 136 280 81 21 36 68
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 350 507 668 230 151 89 111 148 167
Omsättningstillgångar 1 378 745 904 852 797 1 186 707 530 489 480
Tillgångar 1 378 1 095 1 411 1 519 1 027 1 337 796 642 637 647
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 840 604 702 800 669 834 604 523 527 541
Obeskattade reserver 194 194 396 365 290 226 97 59 49 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 251 251 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 92 47 314 355 68 277 95 60 62 73
Skulder och eget kapital 1 378 1 095 1 411 1 519 1 027 1 337 796 642 637 647
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 261 0 0 241 234 229 222 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 127 264 0 344 244 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 59 120 120 148 123 123 119 117 101 94
Utdelning till aktieägare 0 0 100 200 100 300 50 0 25 50
Omsättning 706 786 1 144 1 687 1 239 1 456 964 755 766 855
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 621 786 943 1 687 1 239 1 456 964 755 766 855
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 186 386 387 493 373 372 356 350 336 328
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 273 -40 326 552 298 537 172 54 121 164
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,99% -16,65% -44,10% 36,16% -14,90% 51,04% 27,68% -1,44% -10,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,13% -17,90% 11,76% 25,67% 24,54% 38,44% 18,97% 6,39% 10,68% 16,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 49,11% -24,94% 17,60% 23,12% 20,34% 35,30% 15,66% 5,43% 8,88% 12,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,58% 68,45% 100,00% 71,43% 68,20% 71,50% 66,49% 69,01% 71,67% 69,12%
Rörelsekapital/omsättning 207,09% 88,80% 62,57% 29,46% 58,84% 62,43% 63,49% 62,25% 55,74% 47,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,94% 68,98% 71,64% 70,38% 85,95% 74,84% 84,86% 88,08% 88,27% 87,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 497,83% 1 585,11% 287,90% 240,00% 1 172,06% 428,16% 744,21% 883,33% 788,71% 657,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...