Visa allt om TSL Humanutveckling Aktiebolag
Visa allt om TSL Humanutveckling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 494 135 359 62 516 1 188 249 175 1 503 887
Övrig omsättning - - - - 24 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 393 -40 157 -140 86 497 0 -460 387 -26
Resultat efter finansnetto 352 -40 157 -139 88 495 0 -337 266 -365
Årets resultat 290 -40 157 -139 88 247 0 -337 148 -371
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 532 532 532 532 532 593 538 10 30 49
Omsättningstillgångar 814 83 185 193 323 288 265 211 1 335 1 194
Tillgångar 1 346 615 717 725 855 881 803 221 1 365 1 244
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 371 80 490 333 471 383 137 136 914 766
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 35 1 171 110 126 113 19 120 0
Kortfristiga skulder 957 499 226 221 273 372 554 65 332 478
Skulder och eget kapital 1 346 615 717 725 855 881 803 221 1 365 1 244
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 153 330 125 241 396 348
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 60 177 82
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 9 13 14 63 115 43 105 193 135
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 0 440 0
Omsättning 494 135 359 62 540 1 188 249 175 1 503 887
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 62 516 1 188 249 88 752 444
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 25 241 494 191 223 404 310
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 393 -40 157 -140 86 503 1 -455 392 -21
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 265,93% -62,40% 479,03% -87,98% -56,57% 377,11% 42,29% -88,36% 69,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,20% -6,50% 21,90% -19,17% 10,29% 56,41% 0,00% 30,77% 30,62% -0,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 79,55% -29,63% 43,73% -224,19% 17,05% 41,84% 0,00% 38,86% 27,81% -0,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,60% 99,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -28,95% -308,15% -11,42% -45,16% 9,69% -7,07% -116,06% 83,43% 66,73% 80,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,56% 13,01% 68,34% 45,93% 55,09% 43,47% 17,06% 61,54% 66,96% 61,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,06% 16,63% 81,86% 87,33% 118,32% 77,42% 47,83% 324,62% 402,11% 249,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...