Visa allt om Spännare Maskin AB
Visa allt om Spännare Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 444 2 645 3 204 3 167 4 592 3 860 3 553 3 558 3 308 2 338
Övrig omsättning 1 1 1 284 18 203 - - 272 23
Rörelseresultat (EBIT) -215 171 77 40 292 496 31 626 914 136
Resultat efter finansnetto -219 162 59 17 293 470 20 625 873 90
Årets resultat -35 101 119 21 216 27 14 438 313 65
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 924 2 130 2 358 2 606 2 460 2 475 2 697 1 572 1 554 885
Omsättningstillgångar 783 592 511 782 964 1 467 1 149 1 315 1 293 1 393
Tillgångar 2 708 2 722 2 869 3 388 3 424 3 942 3 846 2 888 2 847 2 278
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 997 1 187 1 086 1 117 1 096 1 007 1 281 1 566 1 329 1 136
Obeskattade reserver 695 898 853 947 947 947 487 487 487 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 505 364 692 906 1 014 1 601 1 705 440 722 635
Kortfristiga skulder 510 273 238 418 367 387 373 394 310 459
Skulder och eget kapital 2 708 2 722 2 869 3 388 3 424 3 942 3 846 2 888 2 847 2 278
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 728 607 691 745 964 876 582 550 558 521
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 300 227 184 220 173 142 213 219 207 160
Utdelning till aktieägare 0 155 155 150 0 127 300 300 200 120
Omsättning 2 445 2 646 3 205 3 451 4 610 4 063 3 553 3 558 3 580 2 361
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 815 882 1 068 1 056 1 531 1 287 1 777 1 779 1 654 779
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 343 278 292 326 383 342 398 436 384 228
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 123 498 397 394 631 798 327 785 1 037 252
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,60% -17,45% 1,17% -31,03% 18,96% 8,64% -0,14% 7,56% 41,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,94% 6,32% 2,75% 1,33% 10,05% 12,61% 0,86% 21,81% 32,28% 6,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,80% 6,50% 2,47% 1,42% 7,49% 12,88% 0,93% 17,71% 27,78% 6,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,17% 76,82% 64,23% 67,04% 58,01% 63,65% 58,60% 67,90% 68,65% 70,66%
Rörelsekapital/omsättning 11,17% 12,06% 8,52% 11,49% 13,00% 27,98% 21,84% 25,89% 29,72% 39,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,84% 69,34% 61,04% 53,57% 52,39% 43,25% 42,64% 66,37% 59,00% 51,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,96% 213,55% 210,92% 183,49% 258,58% 374,94% 264,34% 289,59% 341,61% 200,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...