Visa allt om Svealund Bygg AB
Visa allt om Svealund Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 100 3 765 9 936 23 478 13 347 11 428 11 803 15 883 10 052 16 763
Övrig omsättning 22 70 - 87 - 421 628 696 609 598
Rörelseresultat (EBIT) -552 -152 145 1 243 310 104 1 737 1 252 1 060 829
Resultat efter finansnetto -554 901 103 1 211 317 107 1 711 1 463 1 140 815
Årets resultat -298 1 015 116 662 226 1 223 988 794 654 478
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 308 258 363 408 581 703 4 405 4 626 5 930 6 131
Omsättningstillgångar 617 1 268 2 970 4 908 1 721 3 632 2 926 3 978 5 589 4 281
Tillgångar 924 1 526 3 333 5 316 2 302 4 335 7 331 8 605 11 519 10 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 842 1 140 1 125 1 009 847 2 422 1 998 1 730 2 936 3 002
Obeskattade reserver 0 256 370 300 0 0 1 714 1 363 1 136 920
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 381 1 551 1 683 1 815
Kortfristiga skulder 82 130 1 838 4 008 1 455 1 913 2 237 3 960 5 764 4 675
Skulder och eget kapital 924 1 526 3 333 5 316 2 302 4 335 7 331 8 605 11 519 10 412
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 810 120 867 83 699
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 293 1 073 2 706 2 342 1 592 2 073 2 021 1 860 1 624 1 942
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 43 154 622 657 495 865 868 1 162 1 203 1 174
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 0 1 800 800 720 200 2 420
Omsättning 122 3 835 9 936 23 565 13 347 11 849 12 431 16 579 10 661 17 361
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 4 9 9 8 9 9 9 8 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 100 941 1 104 2 609 1 668 1 270 1 311 1 765 1 257 1 676
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 365 318 377 342 269 428 347 448 343 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -552 -152 190 1 373 530 261 2 033 1 642 1 337 1 158
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -97,34% -62,11% -57,68% 75,90% 16,79% -3,18% -25,69% 58,01% -40,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -59,52% 60,16% 4,59% 23,59% 14,34% 2,84% 23,72% 17,75% 10,37% 8,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -550,00% 24,38% 1,54% 5,34% 2,47% 1,08% 14,73% 9,61% 11,89% 5,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,00% 39,60% 41,17% 22,82% 28,88% 41,28% 53,01% 49,97% 42,02% 48,10%
Rörelsekapital/omsättning 535,00% 30,23% 11,39% 3,83% 1,99% 15,04% 5,84% 0,11% -1,74% -2,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,13% 87,79% 42,41% 23,14% 36,79% 55,87% 44,49% 31,51% 32,59% 35,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 752,44% 975,38% 151,09% 116,34% 100,41% 155,78% 121,77% 73,03% 48,04% 40,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...