Visa allt om Aktiebolaget Stall Kärven
Visa allt om Aktiebolaget Stall Kärven

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 18 378 433 481 808 3 910
Övrig omsättning - 4 - 2 400 1 061 49 94 3 699 1 333
Rörelseresultat (EBIT) -7 -6 -10 -8 417 781 -578 -1 022 2 305 1 318
Resultat efter finansnetto 0 22 35 60 478 788 -556 -837 2 542 1 362
Årets resultat 185 16 515 142 347 507 -27 -53 1 320 792
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 400 2 900 3 100 3 100 1 245 2 813 4 433 4 876 2 005
Omsättningstillgångar 3 974 4 175 1 961 1 971 2 238 4 498 2 142 1 648 3 396 4 747
Tillgångar 4 374 4 575 4 861 5 071 5 338 5 743 4 955 6 081 8 272 6 753
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 322 4 302 4 446 4 121 4 179 4 433 3 925 3 953 5 206 3 886
Obeskattade reserver 0 237 237 865 1 001 1 001 907 1 437 2 220 1 526
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 25 25 25 20 12 2 313 318 327
Kortfristiga skulder 52 11 153 60 137 298 120 379 528 1 014
Skulder och eget kapital 4 374 4 575 4 861 5 071 5 338 5 743 4 955 6 081 8 272 6 753
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 96 96 96 96 176
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 48 103 139 137
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 10 24 50 63 82
Utdelning till aktieägare 0 165 160 190 200 600 0 0 1 200 0
Omsättning 0 4 0 2 418 1 439 482 575 4 507 5 243
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 189 217 241 404 1 955
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 61 131 161 182 219
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -7 -6 -10 -8 417 781 -385 -839 2 612 1 834
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% -95,24% -12,70% -9,98% -40,47% -79,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 9,03% 13,79% -11,12% -13,63% 30,81% 20,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 2 677,78% 209,52% -127,25% -172,35% 315,47% 35,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 100,00% 51,32% 51,50% -14,55% -31,93% 43,58%
Rörelsekapital/omsättning - - - - 11 672,22% 1 111,11% 466,97% 263,83% 354,95% 95,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,81% 98,07% 95,27% 93,84% 92,11% 90,04% 92,70% 82,02% 82,26% 73,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7 642,31% 37 954,55% 1 281,70% 3 285,00% 1 633,58% 1 509,40% 1 785,00% 434,83% 643,18% 468,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...