Visa allt om Johansson & Theil Aktiebolag
Visa allt om Johansson & Theil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 50 70 52 285 14 052 29 062 37 945 49 539 46 115
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 2 -45 -27 -38 -2 364 799 2 536 3 185 2 573
Resultat efter finansnetto -10 3 -42 -2 0 -2 358 831 2 729 3 299 2 640
Årets resultat 0 0 0 0 0 -61 0 0 0 590
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 33 76 97 384 769 1 026 1 242 593
Omsättningstillgångar 50 668 807 2 698 3 010 6 168 10 780 13 226 12 166 14 934
Tillgångar 50 668 840 2 773 3 107 6 553 11 549 14 252 13 408 15 527
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 625 625 2 425 2 425 4 561 4 622 4 622 4 622 4 622
Obeskattade reserver 0 0 33 76 86 214 261 274 233 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 43 183 273 596 1 778 6 666 9 356 8 553 10 853
Skulder och eget kapital 50 668 840 2 773 3 107 6 553 11 549 14 252 13 408 15 527
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 72 648 813 962
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 3 456 7 381 8 259 9 192 8 745
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 0 - 0 0 1 160 3 040 3 769 5 263 4 542
Utdelning till aktieägare 0 575 0 1 800 0 2 136 0 0 0 0
Omsättning 0 50 70 52 285 14 052 29 062 37 945 49 539 46 115
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 0 8 20 24 27 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 1 757 1 453 1 581 1 835 1 708
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 577 525 528 565 528
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 2 -34 -6 -4 -2 143 1 056 2 817 3 464 2 773
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -28,57% 34,62% -81,75% -97,97% -51,65% -23,41% -23,40% 7,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 0,30% -5,12% -0,07% 0,00% -35,98% 7,20% 19,15% 24,62% 17,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 4,00% -61,43% -3,85% 0,00% -16,78% 2,86% 7,19% 6,66% 5,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 90,00% 37,14% 26,92% 9,47% 15,91% 16,64% 19,49% 15,92% 15,21%
Rörelsekapital/omsättning - 1 250,00% 891,43% 4 663,46% 847,02% 31,24% 14,16% 10,20% 7,29% 8,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 93,56% 77,47% 89,47% 80,09% 72,01% 41,69% 33,81% 35,72% 30,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 1 553,49% 440,98% 988,28% 505,03% 346,91% 159,02% 137,45% 137,46% 133,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...