Visa allt om PT Racing AB
Visa allt om PT Racing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 782 1 504 2 772 796 2 607 1 577 3 215 2 557 5 440 3 982
Övrig omsättning - - - - 463 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -203 -21 -667 -234 670 92 -511 111 165 5
Resultat efter finansnetto -209 -43 -791 -231 771 137 -556 97 134 7
Årets resultat -209 -43 -791 -231 771 137 -556 68 134 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 55 55 147 165 633 920 1 013 1 707 1 073
Omsättningstillgångar 167 924 1 062 583 1 108 715 1 157 521 625 403
Tillgångar 222 979 1 117 730 1 273 1 348 2 077 1 533 2 331 1 476
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 88 115 118 208 939 168 112 168 100 126
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 6 48 90 125 258 42 145 916 870
Kortfristiga skulder 134 858 951 431 209 921 1 924 1 220 1 315 480
Skulder och eget kapital 222 979 1 117 730 1 273 1 348 2 077 1 533 2 331 1 476
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 9 17 0 46 192 690 85 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 3 0 11 41 185 27 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 782 1 504 2 772 796 3 070 1 577 3 215 2 557 5 440 3 982
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 3 3 4 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 782 1 504 2 772 796 869 526 804 2 557 5 440 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 28 17 24 1 19 78 230 155 21 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -203 -21 -625 -192 1 106 320 -411 315 678 295
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -48,01% -45,74% 248,24% -69,47% 65,31% -50,95% 25,73% -53,00% 36,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -90,99% -1,74% -59,62% -30,27% 61,90% 11,80% -24,31% 7,37% 7,21% 0,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -25,83% -1,13% -24,03% -27,76% 30,23% 10,08% -15,71% 4,42% 3,09% 0,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,12% 88,96% 43,90% 94,72% 76,45% 87,06% 47,84% 72,98% 33,27% 57,58%
Rörelsekapital/omsättning 4,22% 4,39% 4,00% 19,10% 34,48% -13,06% -23,86% -27,34% -12,68% -1,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,64% 11,75% 10,56% 28,49% 73,76% 12,46% 5,39% 10,96% 4,29% 8,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,63% 107,69% 111,67% 135,27% 530,14% 77,63% 60,14% 42,70% 47,53% 83,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...