Visa allt om DAC - Data Acquisition Consultants Aktiebolag
Visa allt om DAC - Data Acquisition Consultants Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 655 126 72 236 599 829 1 140 889 1 068 486
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 242 -25 -151 -81 11 202 318 96 272 67
Resultat efter finansnetto 242 -26 -151 -81 11 200 200 -7 178 -39
Årets resultat 242 -26 -159 -81 11 200 200 -7 178 -39
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 120 123 215 222 231 229 203 206 211
Omsättningstillgångar 1 113 904 941 1 139 1 950 2 004 2 335 2 438 1 130 1 012
Tillgångar 1 226 1 023 1 064 1 354 2 172 2 235 2 564 2 641 1 336 1 223
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 351 109 104 93 174 213 263 312 319 225
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 875 914 960 1 261 1 997 2 022 2 301 2 328 1 016 998
Skulder och eget kapital 1 226 1 023 1 064 1 354 2 172 2 235 2 564 2 641 1 336 1 223
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 80 80 80 50 99 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 216 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 72 4 4 13 38 39 38 26 39 8
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 655 126 72 236 599 829 1 140 889 1 068 486
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 655 126 72 236 599 829 1 140 889 1 068 486
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 289 16 16 30 131 133 135 85 153 19
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 249 -22 -147 -75 20 210 328 99 278 75
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 419,84% 75,00% -69,49% -60,60% -27,74% -27,28% 28,23% -16,76% 119,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,82% -2,35% -14,19% -5,98% 0,51% 9,04% 12,40% 3,63% 20,36% 3,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,10% -19,05% -209,72% -34,32% 1,84% 24,37% 27,89% 10,80% 25,47% 9,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 92,06% 75,00% 69,49% 60,27% 71,89% 61,93% 43,76% 57,87% 57,82%
Rörelsekapital/omsättning 36,34% -7,94% -26,39% -51,69% -7,85% -2,17% 2,98% 12,37% 10,67% 2,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,63% 10,65% 9,77% 6,87% 8,01% 9,53% 10,26% 11,81% 23,88% 18,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,20% 98,91% 98,02% 90,33% 77,77% 78,93% 73,01% 71,43% 111,22% 98,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...