Visa allt om Åhus Persiennservice Aktiebolag
Visa allt om Åhus Persiennservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 080 1 020 900 900 900 905 1 055 1 437 1 871 10 854
Övrig omsättning - 34 1 5 - - - - - 46
Rörelseresultat (EBIT) 763 738 565 532 463 617 560 536 476 748
Resultat efter finansnetto 593 544 323 260 168 389 326 400 339 581
Årets resultat 449 382 242 234 112 2 254 217 193 346
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 570 6 853 7 158 7 442 7 725 7 579 8 207 5 770 5 102 3 481
Omsättningstillgångar 1 046 575 152 267 625 549 308 621 408 3 133
Tillgångar 7 616 7 428 7 310 7 708 8 349 8 128 8 515 6 391 5 509 6 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 003 2 554 2 172 2 180 2 446 2 334 2 332 2 078 1 962 1 769
Obeskattade reserver 622 606 554 542 602 590 582 605 515 446
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178
Långfristiga skulder 3 563 3 873 4 183 4 493 4 803 4 820 5 100 2 440 2 600 2 760
Kortfristiga skulder 428 395 402 494 499 384 500 1 269 434 1 462
Skulder och eget kapital 7 616 7 428 7 310 7 708 8 349 8 128 8 515 6 391 5 509 6 614
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 338
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 250 500 0 0 0 100 0
Omsättning 1 080 1 054 901 905 900 905 1 055 1 437 1 871 10 900
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 0 0 0 0 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 1 551
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 428
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 046 1 021 848 815 724 870 813 650 590 948
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,88% 13,33% 0,00% 0,00% -0,55% -14,22% -26,58% -23,20% -82,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,02% 10,25% 7,73% 6,90% 5,55% 7,59% 6,59% 8,42% 8,68% 11,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 70,65% 74,61% 62,78% 59,11% 51,44% 68,18% 53,18% 37,44% 25,55% 6,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,07% 67,08% 35,49% 53,35%
Rörelsekapital/omsättning 57,22% 17,65% -27,78% -25,22% 14,00% 18,23% -18,20% -45,09% -1,39% 15,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,80% 40,75% 35,62% 33,46% 34,61% 34,07% 32,42% 39,33% 42,35% 31,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 244,39% 145,57% 37,81% 54,05% 125,25% 142,97% 61,60% 48,94% 94,01% 69,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...