Visa allt om F. Ad. Müller Söhne AB
Visa allt om F. Ad. Müller Söhne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 105 6 691 6 504 6 594 6 299 5 356 5 043 4 542 4 720 5 116
Övrig omsättning - - - - - - - - - 20
Rörelseresultat (EBIT) 1 838 1 093 1 161 1 148 998 511 419 196 328 488
Resultat efter finansnetto 1 846 1 122 1 199 1 194 1 033 519 437 303 335 502
Årets resultat 1 141 689 747 795 555 295 288 203 158 273
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 73 98 75 75 33 41 51 56 73
Omsättningstillgångar 4 762 5 733 5 760 3 820 3 856 2 975 2 451 2 283 3 111 2 190
Tillgångar 4 818 5 806 5 857 3 895 3 931 3 007 2 491 2 334 3 168 2 263
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 282 3 641 2 952 2 205 2 410 1 855 1 560 1 272 1 068 910
Obeskattade reserver 1 823 1 463 1 253 1 027 909 638 533 500 496 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 713 702 1 653 664 612 514 399 562 1 603 953
Skulder och eget kapital 4 818 5 806 5 857 3 895 3 931 3 007 2 491 2 334 3 168 2 263
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 973 817 775 774 841
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 619 1 054 1 020 1 169 1 233 294 358 368 405 402
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 281 520 532 528 485 453 393 459 505 510
Utdelning till aktieägare 1 500 2 500 0 0 1 000 0 0 0 0 0
Omsättning 7 105 6 691 6 504 6 594 6 299 5 356 5 043 4 542 4 720 5 136
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 368 2 230 2 168 2 198 1 575 1 339 1 261 1 136 1 180 1 279
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 340 986 925 996 749 676 635 618 608 644
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 855 1 117 1 180 1 159 1 004 519 427 209 344 507
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,19% 2,88% -1,36% 4,68% 17,61% 6,21% 11,03% -3,77% -7,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,31% 19,32% 20,45% 30,65% 26,28% 17,26% 17,54% 13,11% 10,61% 22,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,98% 16,77% 18,42% 18,11% 16,40% 9,69% 8,67% 6,74% 7,12% 9,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,39% 79,96% 80,92% 82,50% 82,47% 79,61% 76,18% 80,05% 77,58% 76,52%
Rörelsekapital/omsättning 56,99% 75,19% 63,15% 47,86% 51,50% 45,95% 40,69% 37,89% 31,95% 24,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,88% 82,37% 67,09% 76,04% 78,35% 77,33% 78,40% 69,92% 44,98% 52,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 398,04% 530,91% 232,00% 394,58% 445,10% 386,58% 372,18% 236,12% 155,52% 168,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...