Visa allt om O och B Norells Fastigheter Aktiebolag
Visa allt om O och B Norells Fastigheter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 842 2 416 2 788 2 690 2 759 2 860 2 664 2 400 2 274 2 411
Övrig omsättning 322 101 - - - - - - - 5
Rörelseresultat (EBIT) 108 50 41 -71 -33 106 8 -150 -19 67
Resultat efter finansnetto 108 59 59 -42 -2 113 13 -105 15 85
Årets resultat 84 46 55 -42 -2 108 13 -105 11 61
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 140 281 448 614 79 105
Omsättningstillgångar 1 738 2 035 1 586 1 583 1 651 1 615 1 426 1 376 1 286 1 226
Tillgångar 1 738 2 035 1 586 1 583 1 791 1 896 1 874 1 990 1 364 1 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 744 660 614 560 602 604 496 592 697 687
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 994 1 375 972 1 024 1 190 1 292 1 378 1 398 667 645
Skulder och eget kapital 1 738 2 035 1 586 1 583 1 791 1 896 1 874 1 990 1 364 1 331
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 150 147 144 143 144 140 138 136
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 741 1 855 1 844 1 770 1 769 1 751 1 690 1 572 1 491 1 585
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 214 566 682 639 637 612 614 600 590 523
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0
Omsättning 1 164 2 517 2 788 2 690 2 759 2 860 2 664 2 400 2 274 2 416
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 421 403 465 448 460 477 444 400 379 402
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 501 407 453 432 436 426 410 393 374 381
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 108 50 41 69 107 273 175 17 7 93
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -65,15% -13,34% 3,64% -2,50% -3,53% 7,36% 11,00% 5,54% -5,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,21% 2,90% 3,72% -2,72% -0,11% 5,96% 0,69% -5,28% 1,10% 6,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,83% 2,44% 2,12% -1,60% -0,07% 3,95% 0,49% -4,38% 0,66% 3,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 88,36% 27,32% 22,02% 20,78% 16,71% 11,29% 1,80% -0,92% 27,22% 24,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,81% 32,43% 38,71% 35,38% 33,61% 31,86% 26,47% 29,75% 51,10% 51,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 174,85% 148,00% 163,17% 154,59% 138,74% 125,00% 103,48% 98,43% 192,80% 190,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...