Visa allt om VVS Johansson & Svensson Eftr. Aktiebolag
Visa allt om VVS Johansson & Svensson Eftr. Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 632 1 116 1 330 1 598 1 753 2 384 2 409 2 621 2 495 2 369
Övrig omsättning - 110 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 0 -22 32 28 214 44 149 222 147
Resultat efter finansnetto 0 -4 -27 28 25 208 38 142 207 127
Årets resultat 10 21 22 28 13 119 16 61 107 65
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 12 26 41 56 71 86 101 10 13
Omsättningstillgångar 948 875 907 891 965 848 769 877 949 1 013
Tillgångar 953 888 933 932 1 021 919 855 977 960 1 025
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 589 580 558 536 508 495 376 422 361 254
Obeskattade reserver 120 135 168 225 239 237 196 186 130 76
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 32 5 68 306
Kortfristiga skulder 244 173 206 171 274 187 251 365 401 389
Skulder och eget kapital 953 888 933 932 1 021 919 855 977 960 1 025
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 252 252 252 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 252 252 252 0 - 0 255 228 118 132
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 80 80 80 80 83 80 81 86 39 41
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0
Omsättning 1 632 1 226 1 330 1 598 1 753 2 384 2 409 2 621 2 495 2 369
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 632 1 116 1 330 1 598 1 753 2 384 2 409 2 621 2 495 2 369
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 332 332 332 332 335 332 337 314 158 174
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 14 -8 47 43 229 59 153 224 151
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 46,24% -16,09% -16,77% -8,84% -26,47% -1,04% -8,09% 5,05% 5,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,73% 0,11% -2,25% 3,43% 2,74% 23,29% 5,15% 15,25% 23,12% 14,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,43% 0,09% -1,58% 2,00% 1,60% 8,98% 1,83% 5,68% 8,90% 6,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,41% 41,49% 38,12% 45,81% 34,91% 36,24% 35,70% 29,38% 34,27% 28,92%
Rörelsekapital/omsättning 43,14% 62,90% 52,71% 45,06% 39,42% 27,73% 21,50% 19,53% 21,96% 26,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,63% 77,17% 73,85% 75,30% 67,01% 72,87% 60,87% 56,90% 47,35% 30,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,87% 186,13% 160,68% 209,94% 120,07% 228,88% 120,32% 75,62% 76,56% 31,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...