Visa allt om Nacka Biltrim Bilvärmarspecialisten Aktiebolag
Visa allt om Nacka Biltrim Bilvärmarspecialisten Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 640 13 449 13 106 13 053 14 041 13 777 13 184 13 099 15 754 17 829
Övrig omsättning 78 85 63 217 101 27 79 3 72 164
Rörelseresultat (EBIT) 119 -269 215 -376 60 138 -78 -310 53 172
Resultat efter finansnetto 101 -300 185 -397 50 120 -102 -359 -10 109
Årets resultat 101 -300 113 -385 33 84 -26 -31 39 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 153 185 162 152 131 162 253 418 559 621
Omsättningstillgångar 3 127 3 701 3 591 3 142 3 579 3 546 3 804 3 991 3 827 3 979
Tillgångar 3 280 3 886 3 752 3 295 3 711 3 708 4 057 4 409 4 387 4 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 348 1 246 1 546 1 433 1 818 1 785 1 701 1 727 1 758 1 719
Obeskattade reserver 0 0 0 0 22 22 0 76 404 487
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 244 344 176 0 0 0 124 291 217 0
Kortfristiga skulder 1 689 2 295 2 030 1 862 1 871 1 901 2 232 2 315 2 007 2 393
Skulder och eget kapital 3 280 3 886 3 752 3 295 3 711 3 708 4 057 4 409 4 387 4 600
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 682 525 580 625 762
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 049 4 115 4 060 4 321 4 036 3 189 3 013 2 978 2 968 3 362
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 398 1 315 1 241 1 574 1 546 1 491 1 425 1 427 1 749 1 842
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 718 13 534 13 169 13 270 14 142 13 804 13 263 13 102 15 826 17 993
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 13 13 13 13 12 12 12 13 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 331 1 035 1 008 1 004 1 080 1 148 1 099 1 092 1 212 1 189
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 512 434 421 464 440 452 431 427 428 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 202 -187 284 -311 184 288 108 -105 307 448
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,86% 2,62% 0,41% -7,04% 1,92% 4,50% 0,65% -16,85% -11,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,63% -6,64% 5,89% -11,38% 1,67% 3,72% -1,63% -7,01% 1,25% 3,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,81% -1,92% 1,69% -2,87% 0,44% 1,00% -0,50% -2,36% 0,35% 1,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,51% 61,87% 63,38% 61,50% 61,08% 60,60% 60,00% 60,98% 55,99% 56,39%
Rörelsekapital/omsättning 9,82% 10,45% 11,91% 9,81% 12,16% 11,94% 11,92% 12,79% 11,55% 8,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,10% 32,06% 41,20% 43,49% 49,43% 48,58% 41,93% 40,41% 46,70% 44,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,92% 92,46% 110,64% 108,22% 133,46% 135,77% 123,03% 121,77% 129,55% 110,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...