Visa allt om Aleris Mjörnviksholm AB
Visa allt om Aleris Mjörnviksholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 36 400 23 192 22 228 22 247 21 118 20 375 17 984 16 169 15 863 15 621
Övrig omsättning 136 137 86 91 10 - - - 173 -
Rörelseresultat (EBIT) 12 083 4 855 5 652 6 252 3 834 4 847 2 308 1 550 1 881 1 699
Resultat efter finansnetto 30 635 5 346 5 259 5 960 3 891 4 874 2 324 1 620 1 942 1 722
Årets resultat 28 891 3 781 2 986 3 240 3 138 2 460 1 117 1 105 1 243 1 439
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 646 6 998 6 804 6 594 6 906 5 579 3 770 3 619 3 483 3 399
Omsättningstillgångar 39 475 7 764 6 100 5 395 5 889 6 866 6 810 4 235 5 855 4 677
Tillgångar 40 121 14 762 12 904 11 989 12 795 12 446 10 580 7 854 9 339 8 076
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 169 5 278 3 997 3 511 5 270 6 132 6 672 5 555 6 951 5 708
Obeskattade reserver 4 053 4 447 4 357 2 972 1 469 2 412 1 199 643 508 358
Avsättningar (tkr) 0 3 195 2 709 3 145 3 150 1 417 667 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 899 1 842 1 841 2 361 2 906 2 484 2 042 1 655 1 880 2 010
Skulder och eget kapital 40 121 14 762 12 904 11 989 12 795 12 446 10 580 7 854 9 339 8 076
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 1 930 1 986 2 184 2 205 1 928
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 11 570 8 182 8 127 7 633 7 534 5 379 5 140 5 013 4 591 4 679
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 5 111 5 048 2 833 2 637 4 841 3 474 3 309 3 265 3 126 3 032
Utdelning till aktieägare 0 0 2 500 2 500 5 000 4 000 3 000 0 2 500 0
Omsättning 36 536 23 329 22 314 22 338 21 128 20 375 17 984 16 169 16 036 15 621
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 20 19 19 18 18 18 18 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 916 1 160 1 170 1 171 1 173 1 132 999 898 881 868
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 747 685 592 582 709 622 609 597 580 561
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 813 5 399 6 043 6 654 4 357 5 343 2 823 2 012 2 362 2 107
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 56,95% 4,34% -0,09% 5,35% 3,65% 13,30% 11,23% 1,93% 1,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 76,37% 36,21% 43,97% 52,43% 30,40% 39,16% 22,21% 20,64% 20,79% 21,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 84,17% 23,05% 25,53% 28,26% 18,42% 23,92% 13,07% 10,03% 12,24% 11,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 94,01% 93,91% 94,09% 93,84% 93,73% 92,91% 92,54% 93,72% 94,55%
Rörelsekapital/omsättning 94,99% 25,53% 19,16% 13,64% 14,13% 21,51% 26,51% 15,96% 25,06% 17,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,57% 59,25% 55,86% 47,55% 49,65% 63,55% 71,22% 76,62% 78,35% 73,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 805,78% 415,96% 326,34% 224,95% 200,00% 273,59% 330,31% 252,33% 308,51% 230,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...