Visa allt om Skandinaviska Maskinmekano Aktiebolag
Visa allt om Skandinaviska Maskinmekano Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 7 1 502 4 347 4 345 4 114 3 992 6 027 6 346 6 600
Övrig omsättning - 191 - - - 20 - 10 22 -
Rörelseresultat (EBIT) -46 155 100 560 245 -255 -260 728 428 449
Resultat efter finansnetto -124 278 365 647 -43 213 523 97 209 689
Årets resultat 16 154 280 456 68 196 312 61 156 406
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 400 400 404 410 416 428 341 331 626
Omsättningstillgångar 1 643 2 567 3 867 5 618 5 295 5 261 5 339 5 773 5 556 6 662
Tillgångar 2 043 2 967 4 267 6 022 5 705 5 677 5 768 6 114 5 887 7 287
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 559 1 543 1 389 3 109 2 653 2 585 2 389 2 077 2 016 1 860
Obeskattade reserver 285 435 360 360 340 480 540 450 450 470
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 199 989 2 519 2 553 2 712 2 612 2 839 3 588 3 420 4 958
Skulder och eget kapital 2 043 2 967 4 267 6 022 5 705 5 677 5 768 6 114 5 887 7 287
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 646 649 625 509 575
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 109 221 1 910 1 895 1 061 1 257 1 656 1 857 1 712
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 8 440 469 552 529 780 823 847
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 198 1 502 4 347 4 345 4 134 3 992 6 037 6 368 6 600
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 7 8 8 8 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 4 751 621 543 514 499 753 705 733
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 7 - 114 309 283 288 303 381 354 345
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -46 155 104 566 251 -242 -247 740 723 730
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -99,53% -65,45% 0,05% 5,61% 3,06% -33,76% -5,03% -3,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 9,47% 8,58% 10,76% 6,29% 3,79% 9,10% 13,05% 9,72% 12,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 4 014,29% 24,37% 14,91% 8,26% 5,23% 13,15% 13,24% 9,01% 14,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 28,70% 80,26% 74,38% 66,38% 72,27% 74,17% 74,33% 73,44%
Rörelsekapital/omsättning - 22 542,86% 89,75% 70,51% 59,45% 64,39% 62,63% 36,25% 33,66% 25,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,19% 63,44% 39,13% 56,03% 50,90% 51,77% 48,32% 39,27% 39,75% 30,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 825,63% 259,56% 153,51% 181,75% 170,06% 180,59% 162,06% 140,77% 146,26% 123,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...