Visa allt om Östergrens Production AB
Visa allt om Östergrens Production AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 979 2 906 2 953 2 586 2 762 3 272 2 895 3 327 4 132 4 115
Övrig omsättning 323 - - 4 16 236 - 22 - -
Rörelseresultat (EBIT) 241 -172 68 -172 -614 -182 -54 -390 -430 522
Resultat efter finansnetto 243 -168 79 -154 -582 -158 -58 -345 -343 607
Årets resultat 253 -158 89 -114 -572 -110 2 -217 0 367
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 628 736 847 952 1 090 1 227 1 402 1 613 1 828 1 316
Omsättningstillgångar 3 476 3 095 2 927 2 741 2 864 3 435 3 297 3 273 3 611 5 901
Tillgångar 4 104 3 831 3 774 3 693 3 954 4 663 4 699 4 886 5 439 7 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 333 3 080 3 238 3 149 3 264 3 819 3 929 3 927 4 144 4 143
Obeskattade reserver 20 30 40 50 90 100 110 120 216 565
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 751 721 495 494 600 744 660 839 1 078 2 509
Skulder och eget kapital 4 104 3 831 3 774 3 693 3 954 4 663 4 699 4 886 5 439 7 218
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 1 569 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 382 1 240 1 001 999 1 107 1 693 1 126 1 232 47 1 277
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 545 443 364 332 404 613 416 512 497 441
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 302 2 906 2 953 2 590 2 778 3 508 2 895 3 349 4 132 4 115
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 4 4 5 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 596 581 738 647 691 654 579 665 689 686
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 390 299 339 337 374 433 312 393 352 290
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 349 -61 193 -34 -410 17 156 -175 -261 672
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,51% -1,59% 14,19% -6,37% -15,59% 13,02% -12,98% -19,48% 0,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,90% -4,41% 2,12% -4,17% -14,72% -3,41% -1,06% -6,92% -6,18% 8,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,12% -5,82% 2,71% -5,96% -21,07% -4,86% -1,73% -10,16% -8,13% 14,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,71% 80,18% 81,85% 79,62% 74,95% 81,45% 87,63% 78,39% 69,87% 80,19%
Rörelsekapital/omsättning 91,47% 81,69% 82,36% 86,89% 81,97% 82,24% 91,09% 73,16% 61,30% 82,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,59% 81,01% 86,62% 86,27% 84,23% 83,48% 85,34% 82,14% 79,05% 63,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 298,54% 292,51% 402,02% 338,06% 313,33% 296,37% 377,42% 304,65% 273,28% 206,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...