Visa allt om Annebergs Snickerifabrik Aktiebolag
Visa allt om Annebergs Snickerifabrik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 466 16 376 17 019 10 440 12 665 15 018 15 591 13 866 15 333 12 881
Övrig omsättning 283 243 1 082 194 297 30 21 214 - 41
Rörelseresultat (EBIT) 31 229 1 376 -206 84 330 310 363 523 374
Resultat efter finansnetto 12 220 1 342 -240 80 326 288 355 508 365
Årets resultat 1 11 25 -13 22 202 128 151 356 255
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 201 0 0 12 24 36 48
Omsättningstillgångar 4 539 4 340 5 254 4 644 3 961 3 776 3 523 4 529 4 239 4 101
Tillgångar 4 539 4 340 5 254 4 845 3 961 3 776 3 535 4 553 4 275 4 149
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 681 680 668 643 656 633 433 304 927 721
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 790 39 484 1 089 781 432 0 949 0 218
Kortfristiga skulder 3 068 3 621 4 102 3 113 2 524 2 711 3 103 3 299 3 349 3 210
Skulder och eget kapital 4 539 4 340 5 254 4 845 3 961 3 776 3 535 4 553 4 275 4 149
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 734 829 785 665 978 1 189 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 246 4 363 4 342 2 958 2 980 3 046 3 319 3 224 3 159 3 950
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 588 1 640 1 572 1 568 1 572 1 528 1 821 1 919 2 088 1 973
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 350 150
Omsättning 14 749 16 619 18 101 10 634 12 962 15 048 15 612 14 080 15 333 12 922
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 14 13 13 13 14 15 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 113 1 260 1 216 803 974 1 155 1 114 924 958 805
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 451 463 427 395 412 397 412 403 402 392
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 229 1 591 -206 84 342 322 375 535 386
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,66% -3,78% 63,02% -17,57% -15,67% -3,68% 12,44% -9,57% 19,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,68% 5,39% 26,27% -3,98% 2,58% 8,92% 9,34% 8,85% 13,01% 9,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,21% 1,43% 8,11% -1,85% 0,81% 2,24% 2,12% 2,91% 3,63% 3,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,42% 62,65% 61,11% 73,67% 68,79% 62,35% 63,61% 70,26% 67,17% 76,78%
Rörelsekapital/omsättning 10,17% 4,39% 6,77% 14,66% 11,35% 7,09% 2,69% 8,87% 5,80% 6,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,00% 15,67% 12,71% 13,27% 16,56% 16,76% 12,25% 6,68% 21,68% 17,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,49% 83,29% 92,81% 72,63% 111,77% 92,66% 56,78% 71,78% 80,47% 57,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...