Visa allt om Tirefelt Fastighets AB
Visa allt om Tirefelt Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 240 240 203 231 451 5 224 5 356 5 300 4 573 4 454
Övrig omsättning 90 78 138 63 78 36 18 39 78 113
Rörelseresultat (EBIT) 103 200 216 136 23 865 534 842 206 67
Resultat efter finansnetto 103 200 224 160 52 896 542 847 202 87
Årets resultat 80 156 174 125 85 685 414 662 210 109
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 151 1 170 1 190 1 218 1 246 1 449 1 632 1 816 1 846 1 726
Omsättningstillgångar 2 833 3 045 3 171 2 947 2 908 3 422 2 837 2 429 1 648 1 649
Tillgångar 3 984 4 216 4 361 4 165 4 154 4 871 4 469 4 245 3 494 3 375
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 881 4 101 4 095 4 070 3 946 4 001 3 516 3 202 2 590 2 430
Obeskattade reserver 35 35 35 35 35 100 140 166 243 318
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 50 130
Kortfristiga skulder 68 80 231 60 174 770 813 877 611 497
Skulder och eget kapital 3 984 4 216 4 361 4 165 4 154 4 871 4 469 4 245 3 494 3 375
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 64 186 360 329 328 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 30 1 341 1 225 1 089 1 067 1 015
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 30 530 549 493 51 607
Utdelning till aktieägare 500 300 150 150 0 140 200 100 150 50
Omsättning 330 318 341 294 529 5 260 5 374 5 339 4 651 4 567
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 1 1 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 231 451 1 306 1 339 1 325 1 143 1 114
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 2 95 532 547 503 500 530
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 123 220 244 164 51 946 617 929 349 187
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 18,23% -12,12% -48,78% -91,37% -2,46% 1,06% 15,90% 2,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,59% 4,74% 5,14% 3,87% 1,30% 18,44% 12,17% 19,98% 6,15% 2,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,92% 83,33% 110,34% 69,70% 11,97% 17,19% 10,16% 16,00% 4,70% 2,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,33% 99,58% 95,57% 100,00% 59,87% 68,72% 62,15% 64,47% 58,80% 57,99%
Rörelsekapital/omsättning 1 152,08% 1 235,42% 1 448,28% 1 249,78% 606,21% 50,77% 37,79% 29,28% 22,68% 25,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,10% 97,92% 94,53% 98,37% 95,61% 83,65% 80,98% 78,31% 79,13% 78,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 166,18% 3 806,25% 1 372,73% 4 911,67% 1 671,26% 432,60% 337,64% 264,20% 243,37% 291,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...