Visa allt om Partners Klädbutiken i Jönköping Aktiebolag
Visa allt om Partners Klädbutiken i Jönköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 266 6 499 6 438 6 329 6 365 6 329 6 315 6 495 7 009 6 950
Övrig omsättning - - - - 6 31 7 39 15 8
Rörelseresultat (EBIT) -38 194 62 393 243 594 339 98 469 -95
Resultat efter finansnetto -107 125 3 306 145 493 259 -37 307 -251
Årets resultat -107 116 3 306 145 493 259 -37 307 -251
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 138 168 203 238 274 320 370 463 556
Omsättningstillgångar 3 155 3 243 3 490 3 533 3 697 4 068 3 703 4 065 4 077 3 794
Tillgångar 3 264 3 381 3 657 3 736 3 935 4 341 4 023 4 435 4 541 4 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 154 1 261 1 145 1 442 1 286 1 441 948 688 726 418
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 63 213 363 505 580 820
Kortfristiga skulder 2 111 2 120 2 512 2 294 2 587 2 688 2 712 3 241 3 235 3 111
Skulder och eget kapital 3 264 3 381 3 657 3 736 3 935 4 341 4 023 4 435 4 541 4 350
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 378 348 468 510 578
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 989 1 015 955 979 972 508 480 396 320 470
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 370 358 324 338 315 241 255 281 325 369
Utdelning till aktieägare 0 0 0 300 150 300 0 0 0 0
Omsättning 6 266 6 499 6 438 6 329 6 371 6 360 6 322 6 534 7 024 6 958
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 089 2 166 2 146 2 110 2 122 2 110 2 105 2 165 2 336 2 317
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 458 464 420 443 435 379 373 395 417 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 224 97 428 278 640 419 191 562 -2
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,59% 0,95% 1,72% -0,57% 0,57% 0,22% -2,77% -7,33% 0,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,16% 5,74% 1,72% 10,52% 6,18% 13,68% 8,43% 2,21% 10,33% -2,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,61% 2,99% 0,98% 6,21% 3,82% 9,39% 5,37% 1,51% 6,69% -1,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,65% 42,28% 38,63% 45,36% 42,40% 45,88% 42,14% 41,49% 43,56% 37,84%
Rörelsekapital/omsättning 16,66% 17,28% 15,19% 19,58% 17,44% 21,80% 15,69% 12,69% 12,01% 9,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,36% 37,30% 31,31% 38,60% 32,68% 33,20% 23,56% 15,51% 15,99% 9,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,43% 73,16% 62,94% 78,99% 79,51% 85,12% 85,73% 72,05% 75,95% 75,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...