Visa allt om Christian Berner Invest Aktiebolag
Visa allt om Christian Berner Invest Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 521 230 461 390 439 759 417 390 432 478 401 375 433 137 466 298 409 858 336 188
Övrig omsättning 4 555 15 914 16 226 12 734 11 559 9 174 9 421 17 626 16 468 12 394
Rörelseresultat (EBIT) 24 121 -3 167 1 389 -12 340 -2 918 -10 582 -3 162 7 025 17 660 6 957
Resultat efter finansnetto 13 029 44 971 -2 588 -15 815 -6 430 -14 031 -5 370 4 840 15 164 6 134
Årets resultat 2 726 42 217 -4 472 -15 829 -8 348 -13 946 -6 695 1 676 10 648 4 127
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 366 71 339 129 635 133 599 142 257 133 759 146 017 143 169 128 480 128 033
Omsättningstillgångar 176 063 152 641 105 582 96 447 115 314 108 441 121 490 142 631 135 443 107 688
Tillgångar 231 430 223 980 235 216 230 046 257 571 242 199 267 507 285 800 263 923 235 721
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 70 229 65 783 29 107 33 588 49 926 58 485 82 210 94 299 88 587 76 665
Minoritetsintressen 33 181 26 618 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 929 150 2 793 1 425 1 981 1 666 2 476 3 290 5 297 3 978
Långfristiga skulder 22 610 15 092 106 750 106 295 96 910 90 543 85 102 77 850 76 185 70 015
Kortfristiga skulder 103 481 116 338 96 567 88 738 108 754 91 506 97 720 110 361 93 854 85 065
Skulder och eget kapital 231 430 223 980 235 216 230 046 257 571 242 199 267 507 285 800 263 923 235 721
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 9 477 8 795 8 221 8 763 8 815 9 827 9 601 9 694 7 000 7 703
Varav tantiem till styrelse & VD 1 040 0 - - 0 - - - 534 -
Löner till övriga anställda 84 203 85 640 82 143 84 174 79 236 82 593 89 538 90 306 72 723 63 923
Varav resultatlön till övriga anställda 2 249 0 - - 0 - - - 3 253 -
Sociala kostnader 33 799 2 204 34 627 34 614 33 019 29 092 30 256 30 161 26 589 22 578
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 525 785 477 304 455 985 430 124 444 037 410 549 442 558 483 924 426 326 348 582
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 189 194 195 198 194 199 214 224 207 181
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 758 2 378 2 255 2 108 2 229 2 017 2 024 2 082 1 980 1 857
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 696 660 640 647 652 644 632 596 523 522
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 041 5 876 8 177 -3 658 6 067 -2 075 5 968 16 550 26 097 13 376
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,97% 4,92% 5,36% -3,49% 7,75% -7,33% -7,11% 13,77% 21,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,91% 22,41% 0,80% -4,82% -0,80% -4,06% -0,54% 3,05% 7,31% 3,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,96% 10,88% 0,43% -2,66% -0,48% -2,45% -0,34% 1,87% 4,70% 2,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,14% 42,68% 39,27% 40,94% 40,38% 43,66% 45,81% 42,28% 42,44% 40,73%
Rörelsekapital/omsättning 13,93% 7,87% 2,05% 1,85% 1,52% 4,22% 5,49% 6,92% 10,15% 6,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,35% 29,37% 12,37% 14,60% 19,38% 24,15% 30,73% 32,99% 33,57% 32,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,33% 106,20% 79,49% 75,34% 74,36% 88,28% 86,81% 92,84% 107,30% 87,87%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 183 2 094 3 086 5 433 5 532 5 215 5 122 4 138 3 185 1 569
Övrig omsättning 657 72 - - - 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 254 -11 764 -4 402 -3 692 -4 440 -4 632 -5 061 -3 959 -3 465 -3 184
Resultat efter finansnetto -140 32 426 -19 761 -3 625 -3 983 -4 105 386 1 825 11 308 11 313
Årets resultat -2 205 32 426 -18 004 -2 589 -2 868 -4 105 1 467 2 806 12 249 11 312
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 037 38 850 54 718 54 116 40 000 44 661 48 286 40 073 23 151 23 061
Omsättningstillgångar 8 949 11 269 16 882 5 522 7 844 17 519 9 225 13 024 32 782 12 201
Tillgångar 82 986 50 118 71 600 59 638 47 844 62 180 57 512 53 098 55 933 35 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 563 49 326 45 087 41 264 40 950 40 693 47 804 46 316 44 976 31 299
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 16 316 11 958 620 100 100 243 100 100
Kortfristiga skulder 423 792 10 198 6 416 6 274 21 387 9 608 6 539 10 856 3 863
Skulder och eget kapital 82 986 50 118 71 600 59 638 47 844 62 180 57 512 53 098 55 933 35 262
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 298 1 321 2 181 3 219 2 849 2 244 2 573 1 652 1 407 1 522
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 1 140 539 838 1 164 1 114 1 374 1 360 693 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 1 067 - 2 133 2 301 2 783 2 500 2 566 1 686 1 441 799
Utdelning till aktieägare 3 000 2 000 0 0 0 0 3 006 3 006 4 000 994
Omsättning 840 2 166 3 086 5 433 5 532 5 218 5 122 4 138 3 185 1 569
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 3 3 4 4 3 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 183 1 047 1 543 1 811 1 844 1 304 1 281 1 379 1 593 1 569
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 360 2 061 2 441 2 164 2 313 1 573 1 746 1 637 1 630 2 894
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 254 -11 764 -4 402 -3 692 -4 440 -4 632 -5 061 -3 959 -3 465 -3 184
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -91,26% -32,15% -43,20% -1,79% 6,08% 1,82% 23,78% 29,92% 103,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,10% 65,32% -26,79% -5,16% -7,90% -5,96% 1,71% 4,21% 20,28% 32,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -46,45% 1 563,28% -621,65% -56,60% -68,35% -71,12% 19,19% 54,06% 356,17% 735,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,91% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4 659,02% 500,33% 216,59% -16,45% 28,38% -74,17% -7,48% 156,72% 688,41% 531,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,49% 98,42% 62,97% 69,19% 85,59% 65,44% 83,12% 87,23% 80,41% 88,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 087,94% 1 408,08% 164,39% 83,98% 122,66% 81,12% 96,01% 199,17% 301,97% 315,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...