Visa allt om AEA Fastighets Aktiebolag
Visa allt om AEA Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 150 672 848 896 907 956 902 656 885 541
Övrig omsättning 25 - 93 - - - 3 - - 94
Rörelseresultat (EBIT) 13 -390 135 -296 367 323 356 133 69 42
Resultat efter finansnetto 81 91 68 1 817 252 237 235 59 7 8
Årets resultat -252 93 74 1 819 147 130 172 59 7 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 479 2 869 3 002 3 136 3 273 3 434 3 611 1 630 1 588 1 497
Omsättningstillgångar 7 201 6 681 6 041 8 327 245 195 340 192 283 349
Tillgångar 12 680 9 550 9 042 11 463 3 519 3 629 3 951 1 822 1 870 1 846
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 761 2 163 2 220 2 270 577 550 539 456 470 463
Obeskattade reserver 339 147 149 155 158 106 47 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 380 0 0 1 894 2 230 2 566 2 902 1 110 1 300 1 300
Kortfristiga skulder 7 200 7 239 6 673 7 143 554 408 462 254 100 83
Skulder och eget kapital 12 680 9 550 9 042 11 463 3 519 3 629 3 951 1 822 1 870 1 846
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 34 94 94
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 155 - 0 2 0 0 0 30 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 63 26 0 0 0 0 0 16 135 135
Utdelning till aktieägare 1 000 150 150 125 125 120 120 90 72 0
Omsättning 1 175 672 941 896 907 956 905 656 885 635
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 150 672 - - - - - 328 443 271
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 311 110 - - - - - 41 115 115
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 190 -257 269 -158 528 500 511 186 132 77
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 71,13% -20,75% -5,36% -1,21% -5,13% 5,99% 37,50% -25,88% 63,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,60% 2,97% 3,26% 18,56% 10,43% 8,90% 9,06% 7,41% 3,74% 2,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 94,87% 42,26% 34,79% 237,39% 40,46% 33,79% 39,69% 20,58% 7,91% 7,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,09% -83,04% -74,53% 132,14% -34,07% -22,28% -13,53% -9,45% 20,68% 49,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,97% 23,85% 25,77% 20,80% 19,71% 17,31% 14,50% 25,03% 25,13% 25,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,01% 92,29% 90,53% 116,58% 44,22% 47,79% 73,59% 75,59% 283,00% 420,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...