Visa allt om Mollsken Förvaltning Aktiebolag
Visa allt om Mollsken Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 447
Övrig omsättning - 50 - - 32 - - 23 83 274
Rörelseresultat (EBIT) -102 3 -62 -70 -21 -93 -85 -70 -993 -322
Resultat efter finansnetto -735 612 2 141 -1 230 -4 708 669 4 337 -2 461 -6 970 24 354
Årets resultat -673 449 1 966 -1 394 -4 873 529 4 522 -2 549 -6 532 24 359
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 300 4 300 4 300 4 300 3 850 3 552 3 561 70 29 67
Omsättningstillgångar 9 265 10 070 9 584 7 468 9 202 14 361 13 721 12 852 15 449 27 117
Tillgångar 13 565 14 370 13 884 11 768 13 052 17 914 17 282 12 923 15 478 27 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 338 13 011 12 562 10 595 11 990 16 863 16 334 12 312 14 861 25 233
Obeskattade reserver 494 661 582 477 385 293 215 532 484 922
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0
Kortfristiga skulder 234 199 240 196 178 258 233 79 133 1 028
Skulder och eget kapital 13 565 14 370 13 884 11 768 13 052 17 914 17 282 12 923 15 478 27 183
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04
2012-04
2011-04 2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 660 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 549
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 238 952
Utdelning till aktieägare 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 840
Omsättning 0 50 0 0 32 0 0 23 83 16 721
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 1 265
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 285
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -102 3 -62 -70 -19 -84 -76 -61 -982 5
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - 89,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - 148,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - 43,97%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - 158,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,80% 94,13% 93,75% 93,02% 94,04% 95,34% 95,43% 98,24% 98,27% 95,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 959,40% 5 060,30% 3 993,33% 3 810,20% 5 169,66% 5 566,28% 5 888,84% 16 268,35% 11 615,79% 2 637,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...