Visa allt om Bigrell & Co Aktiebolag
Visa allt om Bigrell & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 429 1 226 1 246 1 633 1 921 1 823 2 009 2 533 3 694 3 555
Övrig omsättning - - 14 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -159 -2 -49 17 193 0 -12 -308 206 87
Resultat efter finansnetto -159 -2 -48 18 192 -1 -13 -310 208 87
Årets resultat -159 2 -47 19 189 -1 -16 -252 111 61
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 10 20 32 46 63 24 33 31 26
Omsättningstillgångar 214 387 499 507 643 416 536 534 1 050 718
Tillgångar 220 396 519 539 689 478 561 567 1 082 744
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 205 365 363 420 491 302 302 319 563 452
Obeskattade reserver 0 0 4 5 6 3 3 0 57 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 32 152 114 192 174 255 249 462 288
Skulder och eget kapital 220 396 519 539 689 478 561 567 1 082 744
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 216 270 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 98 292 353 531 618 609 674 821 920 908
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 40 99 111 175 221 221 251 394 426 385
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0
Omsättning 429 1 226 1 260 1 633 1 921 1 823 2 009 2 533 3 694 3 555
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 3 0 3 3 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 429 613 623 544 - 608 670 633 739 711
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 138 196 232 235 - 277 309 355 324 319
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -155 8 -38 31 210 14 -3 -296 216 95
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -65,01% -1,61% -23,70% -14,99% 5,38% -9,26% -20,69% -31,43% 3,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -72,27% -0,51% -9,25% 3,34% 28,01% 0,00% -2,14% -54,14% 19,22% 11,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -37,06% -0,16% -3,85% 1,10% 10,05% 0,00% -0,60% -12,12% 5,63% 2,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,88% 71,04% 72,87% 73,48% 79,13% 76,08% 75,26% 72,36% 72,74% 70,60%
Rörelsekapital/omsättning 46,39% 28,96% 27,85% 24,07% 23,48% 13,27% 13,99% 11,25% 15,92% 12,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,18% 92,17% 70,54% 78,61% 71,90% 63,64% 54,23% 56,26% 55,83% 61,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 240,00% 1 056,25% 275,00% 397,37% 260,94% 202,30% 185,88% 184,34% 214,72% 227,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...