Visa allt om Grafiska Företagens Service Aktiebolag
Visa allt om Grafiska Företagens Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 260 6 981 35 953 20 517 22 365 22 174 22 673 22 671
Övrig omsättning - - 27 - - 7 891 7 489 6 488 6 075 5 841
Rörelseresultat (EBIT) -41 -26 -95 -163 -1 201 -743 -1 487 -853 54 -1 598
Resultat efter finansnetto -34 15 -64 -74 -1 066 -687 -1 454 -260 354 -1 366
Årets resultat -34 15 -64 -74 -1 066 -687 -1 454 -260 354 -1 366
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 339 1 588 1 695 1 791 2 095 2 066
Omsättningstillgångar 5 957 6 029 6 307 6 748 11 991 9 350 9 503 12 199 13 830 11 216
Tillgångar 5 957 6 029 6 307 6 748 13 330 10 938 11 198 13 990 15 925 13 282
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 947 5 981 5 965 6 029 6 103 7 169 7 856 9 310 9 570 9 216
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 48 342 719 7 227 3 769 3 342 4 680 6 355 4 066
Skulder och eget kapital 5 957 6 029 6 307 6 748 13 330 10 938 11 198 13 990 15 925 13 282
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 1 256 1 176 1 562 614 598 608
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 228 8 624 8 320 8 857 8 712 9 274 8 868
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 72 6 314 5 771 6 933 6 454 6 572 6 457
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 287 6 981 35 953 28 408 29 854 28 662 28 748 28 512
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 1 17 17 19 21 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 6 981 2 115 1 207 1 177 1 056 1 031 1 031
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 367 939 993 989 834 829 808
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -41 -26 -95 -163 -681 -200 -903 -274 607 -927
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -96,28% -80,58% 75,24% -8,26% 0,86% -2,20% 0,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -1,01% -1,05% -7,99% -6,27% -12,98% -1,78% 2,25% -10,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -24,62% -1,02% -2,96% -3,34% -6,50% -1,12% 1,58% -6,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 2 294,23% 86,36% 13,25% 27,20% 27,55% 33,91% 32,97% 31,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,83% 99,20% 94,58% 89,34% 45,78% 65,54% 70,16% 66,55% 60,09% 69,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59 570,00% 12 560,42% 1 844,15% 938,53% 165,92% 248,08% 284,35% 260,66% 217,62% 275,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...