Visa allt om Bilkupolen i Jönköping Aktiebolag
Visa allt om Bilkupolen i Jönköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 1 405 4 262 11 215 13 621
Övrig omsättning - - - - - - 35 1 214 90
Rörelseresultat (EBIT) -20 -30 -24 -34 -46 -23 -685 -598 -95 448
Resultat efter finansnetto -20 -30 -24 -32 -43 -17 -613 -364 10 439 353
Årets resultat -20 -30 -24 -32 -43 -17 -613 -11 10 575 201
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 375 3 525 3 745 3 905 4 005 4 005 0 153 201 257
Omsättningstillgångar 55 76 46 74 145 326 5 239 5 868 12 603 3 999
Tillgångar 3 430 3 601 3 791 3 979 4 150 4 331 5 239 6 021 12 804 4 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 377 3 557 3 743 3 917 4 109 4 302 5 119 5 852 11 764 1 339
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 358 504
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 40 416 1 542
Kortfristiga skulder 53 44 49 62 41 29 121 124 258 856
Skulder och eget kapital 3 430 3 601 3 791 3 979 4 150 4 331 5 239 6 021 12 804 4 256
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 338 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 193 202 171 107
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 149 171 302 118
Utdelning till aktieägare 0 160 155 150 160 150 800 120 5 900 150
Omsättning 0 0 0 0 0 0 1 440 4 263 11 429 13 711
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 0 0 0 1 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 1 405 2 131 3 738 4 540
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 342 190 274 250
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -20 -30 -24 -34 -46 -23 -685 -555 -52 495
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - -100,00% -67,03% -62,00% -17,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - -11,70% -5,46% 82,61% 10,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - -43,63% -7,72% 94,32% 3,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - -16,09% 5,42% 13,77% 15,56%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - 364,27% 134,77% 110,08% 23,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,45% 98,78% 98,73% 98,44% 99,01% 99,33% 97,71% 97,19% 93,89% 39,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,77% 172,73% 93,88% 119,35% 353,66% 1 124,14% 4 329,75% 3 495,97% 3 111,63% 56,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...