Visa allt om Näslunds Väg Aktiebolag
Visa allt om Näslunds Väg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 451 7 462 9 166 7 412 9 854 14 081 5 535 5 314 5 587 4 616
Övrig omsättning 116 - 335 479 18 66 10 812 - -
Rörelseresultat (EBIT) 659 -462 291 444 2 058 1 140 163 982 1 038 118
Resultat efter finansnetto 507 -517 154 367 1 865 964 65 922 947 16
Årets resultat 5 8 11 951 1 463 507 1 171 950 75
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 970 4 664 5 550 3 560 5 335 5 823 4 524 5 064 3 727 4 182
Omsättningstillgångar 5 808 5 243 5 870 6 012 5 155 5 047 1 827 1 948 2 615 1 566
Tillgångar 9 778 9 907 11 420 9 572 10 490 10 870 6 350 7 012 6 343 5 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 286 4 281 4 273 4 262 3 311 1 849 1 341 2 041 1 870 980
Obeskattade reserver 2 603 2 103 2 633 2 483 3 237 3 317 3 115 3 067 2 398 2 758
Avsättningar (tkr) 410 410 410 410 410 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 542 2 106 2 684 683 1 210 1 915 944 721 1 020 1 594
Kortfristiga skulder 937 1 007 1 420 1 734 2 322 3 789 949 1 183 1 054 417
Skulder och eget kapital 9 778 9 907 11 420 9 572 10 490 10 870 6 350 7 012 6 343 5 749
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 713 611 652 588
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 999 1 048 1 212 1 163 1 330 1 685 219 496 556 535
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 423 446 629 632 664 804 297 574 507 558
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 700 60 60
Omsättning 6 567 7 462 9 501 7 891 9 872 14 147 5 545 6 126 5 587 4 616
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 7 7 7 7 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 290 1 492 1 309 1 059 1 408 2 012 1 384 1 329 1 397 1 154
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 291 304 270 260 292 364 310 445 445 440
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 465 424 1 207 1 151 2 773 1 798 750 1 579 1 677 787
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,55% -18,59% 23,66% -24,78% -30,02% 154,40% 4,16% -4,89% 21,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,74% -4,01% 2,64% 4,96% 20,01% 10,60% 2,63% 14,35% 16,65% 2,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,22% -5,32% 3,28% 6,41% 21,30% 8,18% 3,02% 18,93% 18,90% 2,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 34,95% 39,24% 54,26% 59,32% 36,72% 44,35% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 75,51% 56,77% 48,55% 57,72% 28,75% 8,93% 15,86% 14,40% 27,94% 24,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,60% 59,77% 55,40% 63,64% 54,31% 39,50% 57,27% 60,60% 56,70% 51,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 619,85% 520,66% 413,38% 346,71% 196,08% 133,20% 192,52% 164,67% 248,10% 375,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...