Visa allt om Aktiebolaget N. Esbjörnsson
Visa allt om Aktiebolaget N. Esbjörnsson

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 703 2 717 2 724 2 743 2 529 2 598 2 725 2 702 2 774 2 565
Övrig omsättning - - - 11 5 - - - - 13
Rörelseresultat (EBIT) -258 -88 -24 -220 -252 -461 205 1 049 838 976
Resultat efter finansnetto 297 529 -856 -184 -190 252 612 702 928 1 067
Årets resultat 297 529 -856 -184 -190 252 612 702 928 1 069
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 579 19 966 19 768 20 481 20 664 19 532 18 682 18 777 18 404 17 478
Omsättningstillgångar 852 902 1 066 949 997 1 213 1 069 1 077 1 257 878
Tillgångar 20 431 20 868 20 833 21 430 21 661 20 745 19 751 19 854 19 662 18 356
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 574 3 486 2 957 4 113 4 598 5 088 5 135 4 723 4 221 3 493
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 339 14 946 14 940 14 749 14 574 13 029 12 580 12 917 13 195 12 997
Kortfristiga skulder 2 519 2 435 2 936 2 567 2 489 2 629 2 035 2 214 2 246 1 866
Skulder och eget kapital 20 431 20 868 20 833 21 430 21 661 20 745 19 751 19 854 19 662 18 356
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 755 721 511 312 372 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 728 713 721 821 0 7 7 7 7 9
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 321 315 317 325 300 292 250 174 159 3
Utdelning till aktieägare 1 000 210 0 300 300 300 300 200 200 200
Omsättning 2 703 2 717 2 724 2 754 2 534 2 598 2 725 2 702 2 774 2 578
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 352 1 359 1 362 914 843 866 1 363 1 351 1 387 2 565
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 529 519 523 382 352 340 384 247 269 12
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 219 389 453 250 -252 -460 207 1 051 840 978
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,52% -0,26% -0,69% 8,46% -2,66% -4,66% 0,85% -2,60% 8,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,24% 4,84% -1,73% 2,21% 2,04% 2,92% 4,56% 7,79% 7,96% 8,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,45% 37,17% -13,22% 17,28% 17,44% 23,29% 33,03% 57,22% 56,45% 60,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -61,67% -56,42% -68,65% -58,99% -59,00% -54,50% -35,45% -42,08% -35,65% -38,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,49% 16,71% 14,19% 19,19% 21,23% 24,53% 26,00% 23,79% 21,47% 19,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 33,82% 37,04% 36,31% 36,97% 40,06% 46,14% 52,53% 48,64% 55,97% 47,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...