Visa allt om Göte Petersson Måleri Aktiebolag
Visa allt om Göte Petersson Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 205 1 143 1 239 1 103 1 421 1 150 1 935 2 905 3 583 3 790
Övrig omsättning - - - - - - - 20 110 60
Rörelseresultat (EBIT) 106 55 281 -193 -7 94 45 -66 199 240
Resultat efter finansnetto 106 55 281 -193 -7 92 45 -64 199 231
Årets resultat 82 32 235 -171 0 51 34 -36 147 231
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9
Omsättningstillgångar 500 492 437 231 456 476 569 978 1 009 825
Tillgångar 500 492 437 231 456 476 569 981 1 015 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 347 278 286 51 247 247 196 161 478 331
Obeskattade reserver 41 41 27 0 21 29 6 0 29 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 173 124 180 188 200 367 819 509 502
Skulder och eget kapital 500 492 437 231 456 476 569 981 1 015 834
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 387 377 263 384 416 240 807 1 306 1 281 1 432
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 157 134 83 121 125 78 283 475 397 425
Utdelning till aktieägare 0 13 40 0 25 0 0 0 0 0
Omsättning 1 205 1 143 1 239 1 103 1 421 1 150 1 935 2 925 3 693 3 850
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 3 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 205 1 143 1 239 1 103 1 421 1 150 645 581 717 632
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 470 575 400 525 561 312 392 421 423 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 106 55 281 -193 -7 94 48 -63 202 243
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,42% -7,75% 12,33% -22,38% 23,57% -40,57% -33,39% -18,92% -5,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,20% 11,18% 64,30% -83,55% -1,54% 19,75% 7,91% -6,52% 19,70% 28,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,80% 4,81% 22,68% -17,50% -0,49% 8,17% 2,33% -2,20% 5,58% 6,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 62,87% 40,98% 100,00% 100,00% 78,24% 79,48% 77,14% 78,81%
Rörelsekapital/omsättning 32,20% 27,91% 25,26% 4,62% 18,86% 24,00% 10,44% 5,47% 13,95% 8,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,80% 63,00% 70,27% 22,08% 57,56% 56,38% 35,22% 16,41% 49,15% 39,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 446,43% 284,39% 352,42% 128,33% 242,55% 236,50% 153,95% 118,93% 197,45% 140,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...