Visa allt om CA i Jönköping AB
Visa allt om CA i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 26 746 26 297 16 231 15 948 15 283 14 835 14 481 14 414 13 959 13 778
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 180 12 374 8 682 7 750 6 524 6 365 6 850 7 058 6 560 7 445
Resultat efter finansnetto 7 079 5 964 5 082 4 601 4 267 4 999 5 572 8 509 4 393 5 322
Årets resultat -1 006 4 044 294 437 677 417 377 3 377 437 366
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 179 934 180 574 157 879 46 322 46 176 46 252 45 972 43 379 43 381 43 888
Omsättningstillgångar 79 732 71 699 9 691 103 707 103 376 67 581 67 595 74 977 71 215 44 807
Tillgångar 259 666 252 273 167 570 150 029 149 552 113 833 113 567 118 356 114 596 88 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 200 9 206 5 764 5 821 5 384 4 707 4 290 10 912 7 535 7 098
Obeskattade reserver 738 738 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 797 1 718 1 508 1 499 1 376 1 506 1 358 1 224 1 089 1 018
Långfristiga skulder 242 811 235 372 139 451 139 811 140 262 104 443 104 443 104 443 104 443 78 960
Kortfristiga skulder 6 120 5 239 20 847 2 898 2 530 3 177 3 476 1 777 1 529 1 619
Skulder och eget kapital 259 666 252 273 167 570 150 029 149 552 113 833 113 567 118 356 114 596 88 695
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 7 000 0 0
Omsättning 26 746 26 297 16 231 15 948 15 283 14 835 14 481 14 414 13 959 13 778
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 180 14 665 9 505 8 310 7 077 6 902 7 361 7 569 7 067 7 952
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,71% 62,02% 1,77% 4,35% 3,02% 2,44% 0,46% 3,26% 1,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,91% 5,04% 6,37% 7,24% 5,75% 7,95% 8,43% 10,93% 7,44% 10,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 57,37% 48,35% 65,74% 68,08% 56,31% 61,01% 66,13% 89,71% 61,07% 65,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,98% 50,45% 57,78% 52,93% 46,35% 46,73% 51,49% 53,00% 51,86% 57,84%
Rörelsekapital/omsättning 275,23% 252,73% -68,73% 632,11% 659,86% 434,14% 442,78% 507,84% 499,22% 313,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,38% 3,88% 3,44% 3,88% 3,60% 4,14% 3,78% 9,22% 6,58% 8,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 302,81% 1 368,56% 46,49% 3 578,57% 4 086,01% 2 127,20% 1 944,62% 4 219,30% 4 657,62% 2 767,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...