Visa allt om Båtvaruhuset i Örebro Aktiebolag
Visa allt om Båtvaruhuset i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 975 1 661 1 768 1 952 1 659 1 487 1 661 1 318 1 397 1 346
Övrig omsättning - 4 2 1 16 2 71 9 32 50
Rörelseresultat (EBIT) 261 215 476 638 726 358 206 138 739 203
Resultat efter finansnetto 261 218 492 643 734 361 208 177 777 241
Årets resultat 192 77 5 33 355 252 153 1 0 170
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 298 4 572 4 326 4 588 4 859 5 131 5 316 5 574 2 239 1 818
Omsättningstillgångar 443 612 921 770 705 387 726 961 1 572 1 398
Tillgångar 4 741 5 184 5 247 5 358 5 564 5 518 6 042 6 536 3 812 3 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 732 1 540 1 463 1 458 1 425 1 069 817 664 662 662
Obeskattade reserver 143 132 15 30 31 42 28 28 4 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 866 3 512 3 769 3 871 4 108 4 406 5 197 5 844 3 145 2 543
Skulder och eget kapital 4 741 5 184 5 247 5 358 5 564 5 518 6 042 6 536 3 812 3 216
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 325 505 310 137 425
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 396 579 375 343 308 65 69 149 21 52
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 139 180 104 110 89 110 179 160 46 177
Utdelning till aktieägare 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 975 1 665 1 770 1 953 1 675 1 489 1 732 1 327 1 429 1 396
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 988 831 1 768 1 952 1 659 1 487 1 661 1 318 1 397 673
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 270 402 521 472 429 517 774 646 243 353
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 622 491 738 908 998 616 464 305 863 330
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,90% -6,05% -9,43% 17,66% 11,57% -10,48% 26,02% -5,65% 3,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,53% 4,21% 9,38% 12,00% 13,19% 6,54% 3,46% 2,71% 20,38% 7,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,27% 13,12% 27,83% 32,94% 44,24% 24,28% 12,58% 13,43% 55,62% 17,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,22% 96,15% 89,59% 86,73% 100,00% 100,00% 100,00% 98,94% 98,93% 98,81%
Rörelsekapital/omsättning -122,68% -174,59% -161,09% -158,86% -205,12% -270,28% -269,18% -370,49% -112,60% -85,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,89% 31,69% 28,11% 27,62% 26,02% 19,93% 13,86% 10,47% 17,44% 20,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 15,46% 12,87% 24,44% 19,89% 17,09% 8,72% 13,91% 13,40% 44,20% 54,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...