Visa allt om Målerifirma Curt Mattsson Aktiebolag
Visa allt om Målerifirma Curt Mattsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 - 1 134 1 529 1 498 1 513
Övrig omsättning 9 11 29 100 146 - 190 - 32 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -13 -18 46 -2 - 211 92 78 65
Resultat efter finansnetto 0 -13 -15 54 9 - 211 93 88 73
Årets resultat 0 8 7 42 7 - 168 52 54 113
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 3 11 23 - 13 3 4 5
Omsättningstillgångar 454 474 481 498 608 - 826 832 817 715
Tillgångar 454 474 484 509 631 - 839 835 820 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 252 243 237 195 - 386 318 316 312
Obeskattade reserver 0 0 23 48 48 - 48 67 44 32
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Långfristiga skulder 300 219 219 218 367 - 212 181 180 130
Kortfristiga skulder 2 3 -2 6 21 - 194 270 280 246
Skulder och eget kapital 454 474 484 509 631 - 839 835 820 720
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 - 250 275 280 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 20 - 287 422 444 411
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 1 0 57 - 315 413 370 409
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 - 200 100 50 50
Omsättning 9 11 29 100 146 - 1 324 1 529 1 530 1 513
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 - 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 378 510 499 504
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 1 - 83 - 284 370 365 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 -10 -10 58 12 - 217 93 80 67
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - -25,83% 2,07% -0,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - 25,15% 11,14% 10,73% 10,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - 18,61% 6,08% 5,87% 4,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - 87,39% 85,81% 85,05% 85,72%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - 55,73% 36,76% 35,85% 31,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,48% 53,16% 53,91% 53,92% 36,51% - 50,22% 44,00% 42,40% 46,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 22 700,00% 15 800,00% - 8 300,00% 2 895,24% - 425,77% 306,30% 290,00% 288,62%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...